Recent Content by Linda1904

  1. L

    Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s

    Từ độ cao $4m$, ném 1 vật thẳng đứng hướng lên với vận tốc $5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là $3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$
Top