Recent Content by lengoctuongvy

  1. L

    Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa

    Một vật dao động điều hòa x=10cos(10\pit)cm. Khoảng thời gian vật đi từ vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2016 đến lần thứ 2017 là bào nhiêu?
Top