Recent Content by q.u.y.n.h.ngo

  1. Q

    Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí $x=-\sqrt{2}$ cm theo chiều dương

    một vật dao động điều hòa với pt : x=2Cos($\pi t -\dfrac{\pi }{4}$) cm. Thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí $x_{0}$= $-\sqrt{2}$ cm theo chiều dương? t= 2s t= 3.5s t= 4s t= 1.5s
Top