Recent Content by MinhManhUET

  1. M

    Thế năng của hệ (Điện tích - Điện trường) tăng hay giảm? Điện tích chuyển động về phía điện thế nào?

    Một điện tích âm đang chuyển động theo hướng của điện trường đồng nhất. Hỏi: Thế năng của hệ (điện tích - điện trường) tăng hay giảm? Điện tích đó đang chuyển động về phía điện thế cao hay thấp?
Top