Recent Content by B Optimistic

  1. B Optimistic

    Các câu sóng ánh sáng trong đề thi thử lần 4/2013

    Sao đề thích cho khác biệt tâm hai vân ngoài cùng với vân ngoài cùng đấy nhể :3
Top