Recent Content by Duy Duy

  1. D

    Tính vận tốc cực đại của quang điện tử?

    $\dfrac{hc}{\lambda _{1}} = A + \dfrac{m_{e}v^{2}_{1}}{2}$ $\rightarrow $ $A=3,13.10^{-19}$ ; $\dfrac{hc}{\lambda _{2}} = A + \dfrac{m_{e}v^{2}_{2}}{2}$ $\rightarrow $ $A=5,89.10^{-19}$ Em không hiểu chỗ này lắm!:'(
  2. D

    Tính vận tốc cực đại của quang điện tử?

    < Ví dụ 3 - trang 630 - sách Công phá Vật lí > : Chiếu lần lượt hai bức xạ có bước sóng $\lambda _{1}$ = 600nm và $\lambda _{2}$ = 0,3$\mu$m vào một tấm kim loại thì nhận được các quang e có vận tốc cực đại lần lượt là $v_{1}$=2.10^5 m/s và $v_{2}$ = 4.10^5 m/s. Hỏi nếu chiếu bằng bức xạ...
Top