Recent Content by onthidh98

  1. O

    Tính công suất tiêu thụ của nhà máy điện

    Giai thich ki hon dc không tai bam mt không ra thanks nhiu nha b.
  2. O

    Tính công suất tiêu thụ của nhà máy điện

    Một nhà máy điện nguyên tử tiêu thụ 29,375 kg urani 235 mỗi năm (365 ngày). Biết hiệu suất của nhà máy là 20%. Tính công suất tiêu thụ của nhà máy điện
Top