Recent Content by Nguyenthpthh

  1. Nguyenthpthh

    Tìm li độ ban đầu của dao động

    Nói rõ cho mình đc không ạ?
  2. Nguyenthpthh

    Tìm li độ ban đầu của dao động

    Một vật dao động điều hòa có chu kì dđ là T và biên độ là A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ Xo>0. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vt cân bằng gấp 3 lần thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vị trí biên X=+A. Xo=0,924A $0,5A\sqrt 3$ $0,5A\sqrt 2$...
Top