Recent Content by ThuyVi

  1. ThuyVi

    Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào sau đây

    Wđ = nWt : x1 = A/ √(n + 1) Wt = nWđ : x2 = (A√n)/ √(n + 1) Khoảng cách min : x2 - x1 = 4 do đó n = 4.9 ~ 5
Top