Recent Content by hoangdeptrai

 1. H

  Độ lớn của vector cảm ứng từ tại M là?

  Một dây dẫn rất dài bẻ cong 450 như hình vẽ, dây có dòng I = 10A chạy qua. Biết AM = BM, biết μ0=4.10-7 H/m. Độ lớn của vector cảm ứng từ tại M là: 4.10-5 T 4,8.10-5 T 6.10-5 T 2.10-5 T
 2. H

  Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu dây dẫn

  Trong cùng một mặt phẳng với dòng điện thẳng dài vô hạn, cường độ I=20A, người ta đặt 2 thanh trượt(kim loại) song song với dòng điện và cách dòng điện một khoảng x=1cm, hai thanh trượt cách nhau l=0,5m. Trên hai thanh trượt người ta lồng vào một đoạn dây dẫn dài l. Tìm hiệu điện thế xuất hiện...
 3. H

  Tìm suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong ống dây nếu trong thời gian t=0,1s

  Tại một ống dây dẫn thẳng gồm N=500 vòng được đặt trong một từ trường có đường sức từ trường song song với trục của ống dây. Đường kính của ống dây d=10 cm. Tìm suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong ống dây nếu trong thời gian t=0,1 s, người ta cho cảm ứng từ thay đổi từ 0 đến 2T...
 4. H

  Từ truờng bên trong cuộn dây Solenoid

  Từ truờng bên trong cuộn dây Solenoid: Bằng không. Đồng Nhất Tăng dần theo khoảng cách tính từ trục cuộn dây. Giảm dần theo khoảng cách tính từ trục cuộn dây. Từ trường trong cuộn dây Solenoid gồm 100 vòng dai 20mm có dòng điện 10A chạy qua: 0,00063T 0,0013T 0,063T 0,13T
Top