Recent Content by linhlong

  1. L

    Tính giá trị cường độ hiệu dụng

    Mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L. Dòng điện trong mạch dạng $i= 4 \cos ^2\left(\omega t\right)$ A. Giá trị cường độ hiệu dụng là
Top