Recent Content by hgkhang

  1. hgkhang

    L biến thiên Tìm L

    $U_{RC} $ vuông pha với $U$ nên $U_{L_{max}}\Rightarrow Z_{L}=\dfrac{2}{\dfrac{1}{Z_{L_1}}+\dfrac{1}{Z_{L_2}}}\Rightarrow L=\dfrac{2}{\dfrac{1}{L_1}+\dfrac{1}{L_2}}=\dfrac{8}{3\pi }$ nên đáp án C
  2. hgkhang

    Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu?

    $\Delta t=2.01s=100T+\dfrac{T}{2}$ $\Rightarrow$ biên độ đối với biên độ cũ. Câu B.-2cm
Top