Recent Content by Diệu Linh Vũ

  1. Diệu Linh Vũ

    Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng?

    Khi bạn vẽ về phía A, tức là MA -MB =k. Lamda= -3 (k= -1) (vì cùng tên gọi là đường cực đại thứ nhất, nhưng nằm về 2 phía của đường trung trực của đoạn AB thì dấu của k khác nhau)
Top