Recent Content by nhu pham

  1. N

    thầy ơi,kết bạn với em được không?

    thầy ơi,kết bạn với em được không?
  2. N

    Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là?

    Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x=4 \cos \left(20 \pi t+\pi \right)$ cm, kể từ t=0, khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là?
Top