Recent Content by anbeanhxtanh

  1. A

    Xử lý thành viên vi phạm

    Anh xem lại đề cho kĩ đi rồi hay nói. Đề ở đó ghi 2 giá trị C giống nhau không sai thì là gì.
  2. A

    Em quên. Em đã sửa rồi, tại sao lại ban nick em ak

    Em quên. Em đã sửa rồi, tại sao lại ban nick em ak
Top