Recent Content by h2hoa.ilove

  1. H

    Hệ số công suất của đoạn mạch

    Một đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 200V thì điện áp trên cuộn dây và tụ điện là 100$\sqrt{3}$V và 100V. Hệ số công suất của đoạn mạch $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ $\dfrac{1}{2}$ $0$ $1$
Top