Recent Content by dangquangthang0001

  1. D

    Giá trị ($A_1+A_2$) là:

    Ad giải hộ chúng em với!
  2. D

    Phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó

    Chuyên hà Tĩnh (2013): Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kỳ T, biên độ A. Ở thời điểm to, ly độ của các phần tử tại B và C tương ứng là – 12mm và + 12mm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, ly độ của các phần tử tại B và C cùng là + 5,0mm thì...
Top