Xác định chu kì bán rã của chất đó.

Bài toán
Đồng vị $_{14}^{31}\textrm{Si}$ phóng xạ β. Một mẫu phóng xạ $_{14}^{31}\textrm{Si}$ ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.
A. 2,5 giờ.
B. 2,6 giờ.
C. 2,7 giờ.
D. 2,8 giờ.
 
Bài toán
Đồng vị $_{14}^{31}\textrm{Si}$ phóng xạ β. Một mẫu phóng xạ $_{14}^{31}\textrm{Si}$ ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.
A. 2,5 giờ.
B. 2,6 giờ.
C. 2,7 giờ.
D. 2,8 giờ.
Bài làm:
Gọi $N_{01}; N_{02}$ là số nguyên tử chưa bị phân rã, ngay trước lúc khảo sát lần đầu và lần sau.
Sau 1 phút, số hạt nhân bị phân rã là:
$\Delta N_{1}=N_{01}(1- 2^{-\dfrac{t}{T}});
\Delta N_{2}= N_{02}(1- 2^{-\dfrac{t}{T}})$.
Vậy $\dfrac{\Delta N_{1}}{\Delta N_{2}}=\dfrac{N_{01}}{N_{02}}=\dfrac{190}{5.17}=\dfrac{38}{17}$.
Mà $N_{02} =N_{01}.2^{\dfrac{-t}{T}}=\dfrac{N_{1}}{2^{1,16}}$.
$\rightarrow \dfrac{t}{T}=1,16 \rightarrow T \approx 2,6 (h)$.
Chọn $B$
 
Bài làm:
Gọi $N_{01}; N_{02}$ là số nguyên tử chưa bị phân rã, ngay trước lúc khảo sát lần đầu và lần sau.
Sau 1 phút, số hạt nhân bị phân rã là:
$\Delta N_{1}=N_{01}(1- 2^{-\dfrac{t}{T}};
\Delta N_{2}= N_{02}(1- 2^{-\dfrac{t}{T}}$.
Vậy $\dfrac{\Delta N_{1}}{\Delta N_{2}}=\dfrac{N_{01}}{N_{02}}=\dfrac{190}{5.17}=\dfrac{38}{17}$.
Mà $N_{02} =N_{01}.2^{\dfrac{-t}{T}}=\dfrac{N_{1}}{2^{1,16}}$.
$\rightarrow \dfrac{t}{T}=1,16 \rightarrow T \approx 2,6 (h)$.
Chọn $B$
Bạn ơi lần đầu khảo sát: trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã mà?
 
Bài toán
Đồng vị $_{14}^{31}\textrm{Si}$ phóng xạ β. Một mẫu phóng xạ $_{14}^{31}\textrm{Si}$ ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác định chu kì bán rã của chất đó.
A. 2,5 giờ.
B. 2,6 giờ.
C. 2,7 giờ.
D. 2,8 giờ.
Lời Giải.
Số hạt phân rã trong 5 phút đầu là :
$\Delta N= N_0 \left(1-e^{-\lambda \Delta t_1} \right)$
$\Rightarrow 190 = N_0 \lambda \Delta t_1 (\Delta t_1 =5p <
Sau 3 giờ. Số hạt nhân còn lại là:
$N_{01} = N_0 e^{-\lambda t}$
Số hạt nhân bị phân trong 1 phút trong 3 giờ :
$\Delta N = N_0 e^{-\lambda t} \left(1-e^{-\lambda \Delta t_2} \right)$
$\Rightarrow 17 = N_0 e^{-\lambda t} \lambda \Delta t_2 (\Delta t_2 =1p <<>
Lập tỉ số (1) và (2) ta suy ra T= 2,6 giờ
 
Lời Giải.
Số hạt phân rã trong 5 phút đầu là :
$\Delta N= N_0 \left(1-e^{-\lambda \Delta t_1} \right)$
$\Rightarrow 190 = N_0 \lambda \Delta t_1 (\Delta t_1 =5p <
Sau 3 giờ. Số hạt nhân còn lại là:
$N_{01} = N_0 e^{-\lambda t}$
Số hạt nhân bị phân trong 1 phút trong 3 giờ :
$\Delta N = N_0 e^{-\lambda t} \left(1-e^{-\lambda \Delta t_2} \right)$
$\Rightarrow 17 = N_0 e^{-\lambda t} \lambda \Delta t_2 (\Delta t_2 =1p <<>
Lập tỉ số (1) và (2) ta suy ra T= 2,6 giờ
Mình nghĩ cái này liên quan đến độ phóng xạ H chứ :D
 
Lời Giải.
Số hạt phân rã trong 5 phút đầu là :
$\Delta N= N_0 \left(1-e^{-\lambda \Delta t_1} \right)$
$\Rightarrow 190 = N_0 \lambda \Delta t_1 (\Delta t_1 =5p <
Sau 3 giờ. Số hạt nhân còn lại là:
$N_{01} = N_0 e^{-\lambda t}$
Số hạt nhân bị phân trong 1 phút trong 3 giờ :
$\Delta N = N_0 e^{-\lambda t} \left(1-e^{-\lambda \Delta t_2} \right)$
$\Rightarrow 17 = N_0 e^{-\lambda t} \lambda \Delta t_2 (\Delta t_2 =1p <<>
Lập tỉ số (1) và (2) ta suy ra T= 2,6 giờ
Ta có
$\dfrac{H_o}{H}=2^{\dfrac{t}{T}}=\dfrac{38}{17}\rightarrow T=2,58$ giờ
 
Đáp án $B$ đúng rồi. Thế được dùng tỉ lệ thế này à bạn:
Gọi N là số hạt nhân bị phân rã sau 1 phút
=> Số hạt nhân bị phân rã sau 5 phút: 5N
Không hẳn đâu bạn à. Tỉ lệ trên chỉ đúng nếu chu kì bán rã coi như rất lớn so với khoảng thời gian cần xét!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Xác định chu kì bán rã của ${}^{234}U$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lethisao Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Xác định số hạt $\alpha$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
huynhcashin Xác định động năng của hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
chinhanh9 Nhận định nào đúng về $E_1$ và $E_2$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Double H Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
xuanhoang281 Chu kỳ Phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
canhdieunogio Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì bán rã của chất phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Máy đếm được $n_2=\frac{9}{64}n_1$ xung. Chu kì bán rã T có giá trị bằng bao nhiêu. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
ĐỗĐạiHọc2015 Với $N_2=2,3N_1$. Chu kì ban rã của chất đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Enzan Tìm chu kì của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Chu kì bán rã của chất phóng xạ X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
superstar Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
To_Be_The_Best Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
Spin9x Tìm chu kỳ bán rã của chất Rn222 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ShiroPin Chu kì bán rã của hỗn hợp Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
tramyvodoi Chu kì của chất phóng xạ này là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tìm tuổi của món đồ cổ khi biết chu kì bán rã của $C^{14}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
phenol phenic Tìm chu kì bán rã của U234. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
adamdj Chu kì bán rã Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Chu kỳ bán rã $T$ có giá trị là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top