Có thể tăng hằng số phóng xạ của đồng vị bằng cách

Có thể tăng hằng số phóng xạ của đồng vị băng cách
A. Đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh
B. Đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh
C. Không có cách nào
D. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.
Vậy giảm xuống thì như thế nào?
Mình tưởng nó không phụ thuộc vào bất kì môi trường nào cơ mà ? Đán án C à
 

Quảng cáo

Top