Tính lực để thực hiện độ dời ?

Bài toán

Một lượng không khí có thể tích 240 $cm^3$ bị giam trong một xi lanh có pít-tông đóng kín như hình vẽ, diễn tích của pít - tông là 24 $cm^2$, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bao nhiêu để dịch chuyển pít - tông sáng trái 2cm? Bỏ qua ma sát và coi quá trình trên là đẳng nhiệt :
A. 60 N
B. 40 N
C. 20 N
D. 10 N
 
Bài toán

Một lượng không khí có thể tích 240 $cm^3$ bị giam trong một xi lanh có pít-tông đóng kín như hình vẽ, diễn tích của pít - tông là 24 $cm^2$, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bao nhiêu để dịch chuyển pít - tông sáng trái 2cm? Bỏ qua ma sát và coi quá trình trên là đẳng nhiệt :
A. 60 N
B. 40 N
C. 20 N
D. 10 N
Lời giải
Ban đầu, áp suất khí bên trong xi lanh là $p_1$ và thể tích khí trong xi lanh là $V_1$.
Sau khi dịch chuyển pít tông sang trái $x=2cm$, khí bị nén lại, áp suất lúc này là $p_2=p_1+\dfrac{F}{S}$ và thể tích bị giảm đi một lượng $xS$.
Vì quá trình là đẳng nhiệt, nên ta có $$p_1V_1=p_2V_2 \to p_1V_1=\left( p_1+\dfrac{F}{S} \right).(V_1-Sx).$$ Từ đó suy ra $$F=S \left( \dfrac{p_1V_1}{V_1-Sx} - p_1 \right)=\dfrac{Sxp_1}{V_1-Sx}.$$ Thay số được $F=60N$
Chọn A.
 
Lời giải
Ban đầu, áp suất khí bên trong xi lanh là $p_1$ và thể tích khí trong xi lanh là $V_1$.
Sau khi dịch chuyển pít tông sang trái $x=2cm$, khí bị nén lại, áp suất lúc này là $p_2=p_1+\dfrac{F}{S}$ và thể tích bị giảm đi một lượng $xS$.
Vì quá trình là đẳng nhiệt, nên ta có $$p_1V_1=p_2V_2 \to p_1V_1=\left( p_1+\dfrac{F}{S} \right).(V_1-Sx).$$ Từ đó suy ra $$F=S \left( \dfrac{p_1V_1}{V_1-Sx} - p_1 \right)=\dfrac{Sxp_1}{V_1-Sx}.$$ Thay số được $F=60N$
Chọn A.
Ra là áp suất lúc sau bằng áp suất ban đầu + áp suất do lực tác dụng, em không biết là có áp suất ban đầu nữa nên chỉ thế P1.V1=F/s.V2 nên nó ra đến 300N =.=
 

Quảng cáo

Top