Bước sóng có giá trị bao nhiêu?

Bài toán
Hai vị trí A,B cách nhau 2 m trên phương truyền sóng có dao động vuông pha nhau. Cho $f=20Hz$, vận tốc V thỏa $30m/s \le v \le 40m/s$.Tìm bước sóng có giá trị là
 
Bài toán
Hai vị trí $A,B$ cách nhau 2 m trên phương truyền sóng có dao động vuông pha nhau. Cho $f=20Hz$, vận tốc V thỏa $30m/s \le v \le 40m/s$.Tìm bước sóng có giá trị là
Ta có $2=\dfrac{(2k+1)\lambda}{4}$, nên $\lambda=\dfrac{8}{2k+1}$,
do vậy $v=\dfrac{160}{2k+1}$.
Vì $30< v< 40$, nên $k=2$.
Thay vào ta có $\lambda =1,6(m).$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng v và bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
tam01235 Bước sóng trên dây có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 4
Iukk Bước sóng của sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng cơ 1
K Sóng truyền trên dây có bước sóng là Bài tập Sóng cơ 20
ShiroPin Bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 5
dreamhigh315 Bước sóng $\lambda$ và vận tốc truyền sóng có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 4
dreamhigh315 Bước sóng $\lambda$ có thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
U Tính bước sóng của sợi dây có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 6
levietnghials Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách nhau x = 20cm... Tìm bước sóng. Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
DcPhan Bước sóng dài nhất của âm là?? Bài tập Sóng cơ 2
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của sống âm truyền trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
C Bước sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng lan truyền trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 2
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Tìm bước sóng $\lambda $ Bài tập Sóng cơ 5
H Bước sóng của sợi dây là: Bài tập Sóng cơ 5
chinhanh9 Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng? Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
T Tính bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Bước sóng dài nhất của âm là: Bài tập Sóng cơ 2
A Tũn Hai bước sóng cộng hưởng Bài tập Sóng cơ 2
princesad1o2 Tính bước sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 20
H Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
T Bước sóng là bao nhiêu khi khoảng cách giữa M và nút gần nhất là 6cm? Bài tập Sóng cơ 4
HuyGooner Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 2
tisdadu Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó tăng, giảm thế nào? Bài tập Sóng cơ 2
L Khi tần số truyền sóng trên dây là 20 Hz thì bước sóng là Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 10
NTH 52 Bước sóng của sóng trên không thể là? Bài tập Sóng cơ 2
D Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top