Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập khó dao động

Câu 8.
Tại vị trí cân bằng lò xo giãn một đoạn l = mg /k = 1 cm;
Do đó khi lò xo giãn 4cm vật có li độ x= 3cm, w=10 pi => A=5cm;
Dùng đường tròn lượng giác dc t = 2T/3 = 2/15 s; S=12,5 cm -> v = 93,75 -> A
 
Câu 9.
Tại vị trí cân bằng lò xo giãn một đoạn l= 10cm hay A=10cm
=> Cơ năng ban đầu W=1/2. K. A^2 = 0,5J;
Khi gắn vật m vào, tại vị trí cân bằng mới lò xo bị giãn một đoạn L với k. L = (m + M). G => L=15cm => A'=5cm
=> cơ năng lúc này W'=0,125 J => D.
 

Quảng cáo

Top