Tính khoảng cách ban đầu của vật so với thấu kính và tiêu cự thấu kính

Bài toán
Vật AB xác định đặt trước một thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính cho ảnh gấp 4 làn vật, nếu đứ thấu kính gần thêm 4cm cũng như gần vào 6cm sẽ cho ảnh cùng độ lớn. Tính khoảng cách ban đầu của vật so với thấu kính và tiêu cự thấu kính?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Vật AB xác định đặt trước một thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính cho ảnh gấp 4 làn vật, nếu đứ thấu kính gần thêm 4cm cũng như gần vào 6cm sẽ cho ảnh cùng độ lớn. Tính khoảng cách ban đầu của vật so với thấu kính và tiêu cự thấu kính?
Cách lớp 9 nek
khi cho ảnh =4 vật $\Rightarrow$ $\dfrac{h}{h'}=\dfrac{d}{d'}=4 $
$\Rightarrow$ $4d'=5f$
$\Rightarrow$ d=5f
khi lùi 4cm
$\Rightarrow$ d1=5f-4
dùng ct tk $\Rightarrow$ $d1'=\dfrac{d1.f}{d1-f}$
khi lùi 6 cm
d2=5f-6
dùng cttk ht cho ảnh ảo
$d2'=\dfrac{d2.f}{d2-f}$
do 2 ảnh cao = nhau
$\Rightarrow$ $\dfrac{d1}{d1'}=\dfrac{d2}{d2'}$
thay hết vào pt kia sẽ đc 1 pt mới ẩn f giải là ra
 
Cách lớp 9 nek
khi cho ảnh =4 vật $\Rightarrow$ $\dfrac{h}{h'}=\dfrac{d}{d'}=4 $
$\Rightarrow$ $4d'=5f$
$\Rightarrow$ d=5f
khi lùi 4cm
$\Rightarrow$ d1=5f-4
dùng ct tk $\Rightarrow$ $d1'=\dfrac{d1.f}{d1-f}$
khi lùi 6 cm
d2=5f-6
dùng cttk ht cho ảnh ảo
$d2'=\dfrac{d2.f}{d2-f}$
do 2 ảnh cao = nhau
$\Rightarrow$ $\dfrac{d1}{d1'}=\dfrac{d2}{d2'}$
thay hết vào pt kia sẽ đc 1 pt mới ẩn f giải là ra
Cách bạn hay đó
 
Cách bạn hay đó
Mà đi thi
Cách lớp 9 nek
khi cho ảnh =4 vật $\Rightarrow$ $\dfrac{h}{h'}=\dfrac{d}{d'}=4 $
$\Rightarrow$ $4d'=5f$
$\Rightarrow$ d=5f
khi lùi 4cm
$\Rightarrow$ d1=5f-4
dùng ct tk $\Rightarrow$ $d1'=\dfrac{d1.f}{d1-f}$
khi lùi 6 cm
d2=5f-6
dùng cttk ht cho ảnh ảo
$d2'=\dfrac{d2.f}{d2-f}$
do 2 ảnh cao = nhau
$\Rightarrow$ $\dfrac{d1}{d1'}=\dfrac{d2}{d2'}$
thay hết vào pt kia sẽ đc 1 pt mới ẩn f giải là ra
Mà sao 4d' lại bằng 5f vậy bạn???
 

Quảng cáo

Top