Suất điện động của nguồn bằng bao nhiêu?

Bài toán
Cho 1 nguồn điện không đổi và 2 vôn kế V1 và V2. Khi dùng vôn kế V1 và V2 mắc nối tiếp rồi nối vào nguồn, lúc này vôn kế V1 chỉ 60 V, vôn kế V2 chỉ 30 V. Khi dùng vôn kế V1 nối vào nguồn thì chỉ 80V. Suất điện động của nguồn bằng bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
1. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích Q1 và Q2 ở cách nhau khoảng R đẩy nhau một lực F1, khi tiếp xúc nhau rồi lại đặt ở khoảng cách cũ thì chúng sẽ :
A. Đẩy nhau bởi F < F1 B. Hút nhau với F > F1
C. Đẩy nhau với F > F1 D. Hút nhau với F < F1
2. Cho ba điện tích q1, q2, q3 đặt gần nhau. Biết lực do điện tích q1 tác dụng lên q3 có độ lớn F13 = 3N, lực do điện tích q2 tác dụng lên q3 có độ lớn điện tích F23 = 5N. Lực tổng hợp do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên q3 nhận giá trị nào sau đây
A. F = 1 (N). B. F = 5 (N). C. F = 9 (N). D. F = 13 (N).
3. Điện tích của một vật nhiễm điện không thể có độ lớn nào sau đây:
A. 6,4.10^-19 B. 16.10^-20
C. 64.10^-20 D. 10,4.10^-19
4. Có hai điện tích q1 = + 2.10^-6 C, q2 = - 2.10^-6C, đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6cm. Một điện tích q3 = + 2.10-6C, đặt trên đương trung trực của AB, cách AB một khoảng y(cm). Tìm y để lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 đạt cực đại
A. 0cm. B. 2cm. C. 4cm. D. 6cm
mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thầy cho e đáp án thôi ạ,, e muốn kt thử
 

Quảng cáo

Top