Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng?

Bài toán
Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biên độ tại bụng sóng là 2A (cm). M là một điểm trên dây, pt $u_M=A\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ cm, N có pt $u_N=A\cos \left(10\pi t-\dfrac{2\pi }{3}\right)$ cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2m, Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng:
A. 0,02m
B. 0,03m
C. 0,06m
D. 0,04m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Dễ thấy M và N ngược pha nhau nên M và N nằm ở hai bó sóng liên tiếp.
Mặt khác biên độ tại M và N x=A=$\dfrac{1}{2}$2A nên để khoảng cách M và N ngắn nhất khi đối xứng qua điểm nút (vẽ hình bạn sẽ thấy).
M và N cách điểm nút 2Asin($\dfrac{2\pi }{\lambda }$d)=$\dfrac{1}{2}$A
Suy ra dMN=d. 2=$\dfrac{\lambda }{12}$. 2=0.04
 
Dễ thấy M và N ngược pha nhau nên M và N nằm ở hai bó sóng liên tiếp.
Mặt khác biên độ tại M và N x=A=$\dfrac{1}{2}$2A nên để khoảng cách M và N ngắn nhất khi đối xứng qua điểm nút (vẽ hình bạn sẽ thấy).
M và N cách điểm nút 2Asin($\dfrac{2\pi }{\lambda }$d)=$\dfrac{1}{2}$A
Suy ra dMN=d. 2=$\dfrac{\lambda }{12}$. 2=0.04
Dòng kế cuối phải là 2Asin(2pi. D/lamda) = A chứ nhỉ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
0 Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
N Khoảng cách nhỏ nhất giữa A, B là: Bài tập Sóng cơ 4
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
T Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
datanhlg Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 1
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
L Điểm dao động cực đại trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 4
A Tũn Khoảng cách của 2 điểm gần nhau nhất trên 0x mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
X Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 1
tiepkent Điểm M cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 37
Đ Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ A đến M Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định khoảng cách của hai điểm nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách AM nhỏ nhất là Bài tập Sóng cơ 2
S Khoảng cách nhỏ nhất giữa M và N là Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 M cách B một khoảng nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
H Khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dđ với biên độ cực tiểu: Bài tập Sóng cơ 3
rainmeteror Khoảng cách nhỏ nhất ? Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm khoảng cách M cách O một đoạn nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 6
H Tìm khoảng cách nhỏ nhất từ N đến đoạn thẳng nối $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 1
T Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên $Ox$ nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 2
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng cách AB Bài tập Sóng cơ 1
Feel Again Khoảng cách MO là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top