Số vân sáng quan sát được trên đoạn AB

Bài toán
Trong thí nghiệm $Y- âng$ về giao thoa ánh sáng, nguồn $S$ phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1. \lambda_2$ tạo ra hệ vân giao thoa trên màn ứng với khoảng vân lần lượt là $i_1=0,48 mm$ và $i_2 =0,64 mm$. Xét 2 điểm $A, B$ trên màn ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách nhau $6,72mm$. Tại A thì cả 2 bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì bức xạ
$\lambda_1$ cho vân sáng còn bức xạ $\lambda_2$ cho vân tối. Số vân sáng quan sát được trên đoạn AB là.
A. 20
B. 26
C. 22
D. 24
 
Bài toán
Trong thí nghiệm $Y- âng$ về giao thoa ánh sáng, nguồn $S$ phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1. \lambda_2$ tạo ra hệ vân giao thoa trên màn ứng với khoảng vân lần lượt là $i_1=0,48 mm$ và $i_2 =0,64 mm$. Xét 2 điểm $A, B$ trên màn ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách nhau $6,72mm$. Tại A thì cả 2 bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì bức xạ
$\lambda_1$ cho vân sáng còn bức xạ $\lambda_2$ cho vân tối. Số vân sáng quan sát được trên đoạn AB là.
A. 20
B. 26
C. 22
D. 24
Lời giải.
Xét 2 điểm $A, B$ trên màn ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách nhau $6,72mm$. Tại A thì cả 2 bức xạ đều cho vân sáng => $A$ cùng màu với vân sáng trung tâm
Để đơn giản Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ta sé coi $A$ là vân sáng trung tâm dể dễ tính nha!
Trên đoạn $AB$:
Bức xạ $1$ cho vân sáng thỏa mãn hệ thức $0\leq 0,48k_1\leq 6,72\Leftrightarrow 0\leq k_1\leq 14$
=> Bức xạ $1$ cho $15$ vân sáng trên đoạn $AB$
Bức xạ $1$ cho vân sáng thỏa mãn hệ thức $0\leq 0,64k_2\leq 6,72\Leftrightarrow 0\leq k_1\leq 10,5$
=> Bức xạ $2$ cho $11$ vân sáng trên đoạn $AB$
Ta có: $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{4}{3}$
Vị trí vân sáng trùng nhua của hai bức xạ thỏa mãn hệ thức $0\leq 4k_1.0,48\leq 6,72\Leftrightarrow 0\leq k_1\leq 3,5$
=> trên $AB$ có $4$ vị trí là kết quả trùng nhau của hai hệ vân
Số vân sáng quan sát được trên đoạn $AB$ là: $15+11-4=22$
Đáp án $C$ thôi nhỉ?;)
 
Lời giải.
Xét 2 điểm $A, B$ trên màn ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách nhau $6,72mm$. Tại A thì cả 2 bức xạ đều cho vân sáng => $A$ cùng màu với vân sáng trung tâm
Để đơn giản Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ta sé coi $A$ là vân sáng trung tâm dể dễ tính nha!
Trên đoạn $AB$:
Bức xạ $1$ cho vân sáng thỏa mãn hệ thức $0\leq 0,48k_1\leq 6,72\Leftrightarrow 0\leq k_1\leq 14$
=> Bức xạ $1$ cho $15$ vân sáng trên đoạn $AB$
Bức xạ $1$ cho vân sáng thỏa mãn hệ thức $0\leq 0,64k_2\leq 6,72\Leftrightarrow 0\leq k_1\leq 10,5$
=> Bức xạ $2$ cho $11$ vân sáng trên đoạn $AB$
Ta có: $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{4}{3}$
Vị trí vân sáng trùng nhua của hai bức xạ thỏa mãn hệ thức $0\leq 4k_1.0,48\leq 6,72\Leftrightarrow 0\leq k_1\leq 3,5$
=> trên $AB$ có $4$ vị trí là kết quả trùng nhau của hai hệ vân
Số vân sáng quan sát được trên đoạn $AB$ là: $15+11-4=22$
Đáp án $C$ thôi nhỉ?;)
Nhưng mà bức xạ 2 cho vân tối cơ mà. sao lại xét theo vân sáng thế ?
 
Ừ.ý mình không phải là bức xạ cho 2 vân tối, mà là bức xạ 2: cho vân tối.thế mà cái đáp án trình bày của bạn ấy, mình không hiểu chỗ từ dòng 5 đến dòng 7 ấy.
Trả lời: tôi nghĩ cách của Black đúng, có điều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho hơi thừa dữ kiện vì từ 6,72 mà chia cho các khoảng vân thì có ngay giả thiết về hai vân tồn tại ở B- một tối, một sáng.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
phamngocchieulinh Tìm số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
H Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ahehe Số vân sáng quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 10
V Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tai Tran Khoảng vân và số vân sáng thu được Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
VAN SI LUC Xác định số vân sáng trên miền giao thoa và $\frac{i_1}{i_2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
apple13197 Số vân sáng trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Số vân sáng quan sát được tối đa là Bài tập Sóng ánh sáng 0
vatly97 Tính số vân sáng khác màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
seiji asakawa Tính số vân sáng trên đoạn AB Bài tập Sóng ánh sáng 3
khanhtrinh97 Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là Bài tập Sóng ánh sáng 7
khanhtrinh97 Số vân sáng cuả $\lambda $1 Bài tập Sóng ánh sáng 2
Q Tổng số vân sáng và tối quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 4
Q Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 0
apple13197 Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là Bài tập Sóng ánh sáng 5
Hải Quân Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp Bài tập Sóng ánh sáng 8
K Số vân sáng quan sát được là: Bài tập Sóng ánh sáng 3
Hải Quân Số vân sáng và số màu vân quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 4
Hải Quân Tìm số các vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 10
N Số vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu ? Bài tập Sóng ánh sáng 8
N Số vân sáng trong khoảng giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 9 của bức xạ $\lambda _{1}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Số vân sáng quan sát được trên MN là Bài tập Sóng ánh sáng 2
vinh7aa Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
cuonghp96 Ta quan sát được số vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 2
tam01235 Quan sát được số vân sáng đơn sắc bằng Bài tập Sóng ánh sáng 13
datanhlg Số vân sáng trùng nhau quan sát được là? Bài tập Sóng ánh sáng 0
K Tổng số vân sáng trong trường giao thoa Bài tập Sóng ánh sáng 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tổng số vân sáng quan sát được trong khoảng $MN$ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Xuân Thành Số vân sáng quan sát được Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm, quan sát được số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 0
D Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm trong khoảng giữa hai điểm M và N ? Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Tìm số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N Bài tập Sóng ánh sáng 15
V Trên đoạn MN, số vị trí mà vân sáng hệ 1 trùng với vân tối hệ 2 là Bài tập Sóng ánh sáng 4
V Số vân sáng màu đỏ quan sát được trên đoạn MN là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Số loại vân sáng quan sát được trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhất cùng màu vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 3
V Số vân sáng giữa hai vân trùng Bài tập Sóng ánh sáng 1
Y Trên đoạn AB có 121 vân sáng.Số vân sáng trùng nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 7
091031103 Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là Bài tập Sóng ánh sáng 11
N Xác định số vân trùng của 3 ánh sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tổng số vân sáng của 3 bức xạ quân sát được trên đoạn OM Bài tập Sóng ánh sáng 2
Phạm Minh Đức Số vân sáng màu tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là Bài tập Sóng ánh sáng 4
inconsolable Số vân sáng quan sát được là : Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cách tính số vân sáng trong hiện tượng giao thoa hỗn hợp ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Tính số vân sáng Bài tập Sóng ánh sáng 8
D Thắc mắc về số vân sáng đơn sắc? Bài tập Sóng ánh sáng 1
untilyou1996 Số vân sáng quan sát được là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top