Sóng cơ có nguồn dịch chuyển

Bài toán
Trên mặt nước tại A và B cách nhau 26 cm, người ta đặt hai nguồn đồng bộ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra sóng kết hợp, có bước sóng$lambda = 2 cm$ Coi biên độ sóng không đổi. Gọi M là điểm trên mặt nước thuộc đường tròn đường kính AB và AM = 24 cm. Phải dịch chuyển nguồn ở B theo phương AB và hướng ra xa A một đoạn nhỏ nhất bao nhiêu để dao động tại M có biên độ cực đại?
 
Ý cậu là biên độ nó bị âm á (d2-d1) ???
Biên độ = 2A cos (pi (d2-d1)/lamda)) trong hàm cos thì âm hay + đều ra 1 gtrị mà
Không phải biên độ âm, cậu lấy MB' - 24 = k$\lambda$, khi đó MB' min khi k = 0.
Nhưng nếu làm ngược lại lấy 24 - MB' = k$\lambda$, vậy khi đó k = ?
Theo hình vẽ thì ta thấy ràng MB' càng nhỏ thì B' càng gần B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tung113311 Sóng cơ trên sợi dây có khối lượng Bài tập Sóng cơ 0
H giao thoa sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
T Bài tập về sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
V Bài toán giao thoa sóng cơ di chuyển nguồn Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Phương Dung Phương trình sóng cơ Bài tập Sóng cơ 10
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
datanhlg Topic: Ôn luyện sóng cơ học Bài tập Sóng cơ 85
T Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 8
Heavenpostman Tốc độ truyền sóng cơ trong một môi trường ? Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Sóng cơ trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Sóng cơ 64
Spin9x Bài Tập sóng cơ lệnh pha Bài tập Sóng cơ 1
N [GIAO THOA SÓNG 12] Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
Psuganh Giao thoa với sóng ân Bài tập Sóng cơ 0
Lililala Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 1
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
P Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
Đạt QH Số vân cực đại trong vùng giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 4
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
An Ny Sóng âm Bài tập Sóng cơ 3
B Một Bài Giao Thoa Sóng Khó Bài tập Sóng cơ 5
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
thinhhoan Chuyên đề giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 3
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
B Sóng có biên độ ? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Tốc độ truyền sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
H Sự phản xạ của sóng Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
lethisao Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S đi qua A và B là Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
ghjcghj Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là? Bài tập Sóng cơ 4
Mến Xem biên độ của sóng không đổi khi truyền đi thì biên độ của sóng bằng Bài tập Sóng cơ 1
qunglinh2604 Tốc độ truyền sóng trên dây bằng Bài tập Sóng cơ 0
DcPhan Bước sóng dài nhất của âm là?? Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
T Tốc độ truyền sóng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 0
H Cho biết biên độ và chiều truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 1
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top