f biến thiên Tìm giá trị của f0 và Ucmax

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điều chỉnh f = 60Hz thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của các phần tử R, L, C tương ứng là 20V, 60V và 10V. Điều chỉnh f=fo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại UCmax. Giá trị của fo và UCmax lần lượt là:

A. 20 Hz; 72,2 V
B. 40 Hz; 76,9 V
C. 50 Hz; 60,8 v
D. 30 Hz; 20,9 V
 
U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}$$
với $R^{2}.\dfrac{C}{L}=2\left(n-1\right).\dfrac{1}{n} $$[/baitoan]$$U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}
với $R^{2}.\dfrac{C}{L}=2\left(n-1\right).\dfrac{1}{n}

Từ f=60Hz và các U phần từ $\Rightarrow$ U mạch
Chuẩn hóa R=1$\Rightarrow$ C và L
$\Rightarrow$ n $\Rightarrow$ Ucmax
 
U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}$$
với $R^{2}.\dfrac{C}{L}=2\left(n-1\right).\dfrac{1}{n} $$[/baitoan]$$U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}
với $R^{2}.\dfrac{C}{L}=2\left(n-1\right).\dfrac{1}{n}

Từ f=60Hz và các U phần từ $\Rightarrow$ U mạch
Chuẩn hóa R=1$\Rightarrow$ C và L
$\Rightarrow$ n $\Rightarrow$ Ucmax
Lỗi LaTex rồi bạn ơi.
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điều chỉnh f = 60Hz thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của các phần tử R, L, C tương ứng là 20V, 60V và 10V. Điều chỉnh f=fo thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại UCmax. Giá trị của fo và UCmax lần lượt là:

A. 20 Hz; 72,2 V
B. 40 Hz; 76,9 V
C. 50 Hz; 60,8 v
D. 30 Hz; 20,9 V
Lời giải
Giải vắn tắt :

Tính được $U=10\sqrt{29}\left(V\right);f_{0}=\sqrt{f_{L}.f_{C}}=10\sqrt{6}\left(Hz\right)$ .
$\dfrac{f_{C}}{f_{L}}=1-\dfrac{R^{2}C}{2L}=1-\dfrac{U_{R}^{2}}{2U_{L}.U_{C}}=\dfrac{2}{3}$

$\rightarrow U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\left(\dfrac{f_{C}}{f_{L}}\right)^{2}}}=6\sqrt{145}\left(V\right)$

 
Ý mình là chỗ tính f0 ấy. Bạn lấy căn của (fC. fL) mà phía dưới bạn giải thích là fC và fL tương ứng với UCmax và ULmax nhưng mình không biết ULmax lấy đâu ra.
 

Quảng cáo

Top