C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây

Bài toán
Đặt một điện áp xoay chiều ổn định có tần số $f=50Hz$ vào hai đầu mạch RLC nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm L có độ tự cảm không đổi, điện trở thuần $R=200\Omega $ còn điện dung của tự điện C thay đổi được. Khi điều chỉnh điện dung tới giá trị $C_{1}$ và $\dfrac{C_{1}}{2}$ thì đoạn mạch có cùng công suất tiêu thụ đồng thời dòng điện tức thời qua mạch trong 2 trường hợp vuông pha nhau. Độ tự cảm của cuộn dây là:
A. $\dfrac{3}{\pi } $
B. $\dfrac{6}{\pi } $
C. $\dfrac{2}{3\pi } $
D. $\dfrac{3}{2\pi } $
 
Đặt một điện áp xoay chiều ổn định có tần số $f=50Hz$ vào hai đầu mạch RLC nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm L có độ tự cảm không đổi, điện trở thuần $R=200\Omega $ còn điện dung của tự điện C thay đổi được. Khi điều chỉnh điện dung tới giá trị $C_{1}$ và $\dfrac{C_{1}}{2}$ thì đoạn mạch có cùng công suất tiêu thụ đồng thời dòng điện tức thời qua mạch trong 2 trường hợp vuông pha nhau. Độ tự cảm của cuộn dây là:
B. $\dfrac{3}{\pi } $ B. $\dfrac{6}{\pi } $ C. $\dfrac{2}{3\pi } $ D. $\dfrac{3}{2\pi } $
Vì công suất không đổi nên Z1=Z2, từ đây dễ dàng có được 2ZL=ZC1+ZC2 hay ZL=3ZC1/2.
Vì $\varphi u $ không đổi nên độ lệch pha của 2 cường độ dòng điện chính là độ lệch pha của $\varphi_1 $ và $\varphi_2 $.
Lại có Z1=Z2 nên $\cos \varphi_1 $=$\cos \varphi_2 $ hay $\varphi_1 $=$-\varphi_2 $
suy ra $\varphi_1 =45$.
Còn lại bạn tự thế để có ZL=600.
Chọn B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer L biến thiên Tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hang49 Tính độ tự cảm của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 10
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
boyvodanh97 Tính cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
Thanh THĐ Tính biên độ Uo Bài tập Điện xoay chiều 14
S Lệch pha Giúp em tính lệch pha=120 độ Bài tập Điện xoay chiều 3
X Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
nguyenvanthanh Tính cường độ dòng điện trong mạch trong quá trình dầu hạ xuống Bài tập Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $U_{L}$ và $U_{AB}$ khi $L=L_{2}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
vuhaiquan_11b3 Tính $U_{AB}$ và cường độ dòng điện qua các điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
phonglx MBA Tính hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 10
ShiroPin L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tính điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
Cherry MBA Tính độ giảm thế năng trên đường dây và công suất truyền tải nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
To_Be_The_Best Tính biên độ điện áp đặt vào 2 đầu mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
triminhdovip137 Tính biên độ hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
dreamhigh315 MPĐ Tính cường độ dòng điện qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
ngocnhat95 Tính tốc độ góc? Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tính cường độ dòng điên? Bài tập Điện xoay chiều 2
dtdt95 Tức thời Tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện . Bài tập Điện xoay chiều 6
tkvatliphothong Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 5
T [ĐH 2011] Tính cường độ hiệu dụng qua mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ giảm điện thế đặt vào bàn là Bài tập Điện xoay chiều 6
H MPĐ Tính dung kháng khi tốc độ rôto biến đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top