Các pitong dịch chuyển bao nhiêu?

Bài toán
1 xilanh đặt thẳng đứng có tiết diện thay đổi như hình vẽ. Giữa 2 pittong có $n$ mol không khí. Khối lượng và diện tích tiết diện các pittong lần lượt là $m_1, m_2, S_1, S_2$. Các pitong đc nối với nhau = 1 thanh nhẹ có chiều dài l và cách đều chỗ nối của 2 đầu xilanh thêm $\Delta T$ thì các pitong dịch chuyển bao nhiêu? Cho biết áp suất khí quyển là $p_0$
 
1 xilanh đặt thẳng đứng có tiết diện thay đổi như hình vẽ. Giữa 2 pittong có n mol không khí. Khối lượng và diện tích tiết diện các pittong lần lượt là m1, m2, S1, S2. Các pitong đc nối với nhau = 1 thanh nhẹ có chiều dài l và cách đều chỗ nối của 2 đầu xilanh thêm ∆T thì các pitong dịch chuyển bn? Cho biết áp suất khí quyển là p0
Hình vẽ đâu bạn?
 
Lời giải
Gọi $S_1$ là diện tích piston lớn $S_1>S_2$
Ban đầu khi piston cân bằng
$\left(m_1+m_2\right)g+p_0\left(S_1-S_2\right)=p\left(S_1-S_2\right)$(1)
Mặt khác phương trình trạng thái $pV=nRT$(2)
Khi tăng nhiệt độ $\Delta T$ piston sẽ dịch chuyển đi lên một đoạn x khi đó thể tích khối khí tăng thêm một lượng là $xS_1-xS_2$
$ \Rightarrow p\left(V+xS_1-xS_2\right)=nR\left(T+\Delta T\right)$(3)
Giải pt (1),(2),(3)
$ \Rightarrow x=\dfrac{nR\Delta T}{\left(m_1+m_2\right)g+p_0\left(S_1-S_2\right)}$
 

Quảng cáo

Top