Dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là?

Bài toán
Có ba phần tử: Điện trở thuần $R$, cuộn dây không thuần cảm$L,r$ mắc với tụ $C$ với $R=1,5r$. Khi mắc song song ba phần tử trên vào một hiệu điện thế một chiều có hiệu điện thế $U$ thì dòng điện trong mạch có cường độ dòng điện $I$. Khi mắc nối tiếp ba phần tử trên vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ thì hiệu điện thế hiệu dụng ở cả ba phần tử bằng nhau và dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là?
A. $5,2I$
B. $3,2I$
C.$4,2I$
D. $2,2I$
 
Bài toán
Có ba phần tử: Điện trở thuần $R$, cuộn dây không thuần cảm$L,r$ mắc với tụ $C$ với $R=1,5r$. Khi mắc song song ba phần tử trên vào một hiệu điện thế một chiều có hiệu điện thế $U$ thì dòng điện trong mạch có cường độ dòng điện $I$. Khi mắc nối tiếp ba phần tử trên vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ thì hiệu điện thế hiệu dụng ở cả ba phần tử bằng nhau và dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là?
A. $5,2I$
B. $3,2I$
C.$4,2I$
D. $2,2I$
Do kỹ năng tính có hạn =))
Bài toán khá đơn giản nhé. Ta có
$$\left\{ \begin{matrix}


{{R}_{t\text{d}}}=\dfrac{R.r}{R+r}=\dfrac{1,5R}{\left( 1+1,5 \right)}=\dfrac{3}{5}R=\dfrac{U}{I}\Rightarrow R=\dfrac{5}{3}\dfrac{U}{I} \\
{{Z}_{C}}={{Z}_{Lr}}={{Z}_{R}}\Rightarrow \left\{ \begin{matrix}
{{Z}_{C}}=R \\
\sqrt{Z_{L}^{2}+{{\left( \dfrac{3}{5}R \right)}^{2}}}=R \\
\end{matrix} \right.\Rightarrow \left\{ \begin{matrix}
{{Z}_{C}}=R \\
{{Z}_{L}}=\dfrac{4}{5}R \\
\end{matrix} \right.\Rightarrow {{I}_{1}}=\dfrac{U}{Z}=\dfrac{U}{\sqrt{{{\left( \dfrac{5}{3}\dfrac{U}{I}+\dfrac{2}{3}\dfrac{5}{3}\dfrac{U}{I} \right)}^{2}}+{{\left( \dfrac{5}{3}\dfrac{U}{I}-\dfrac{4}{5}\dfrac{5}{3}\dfrac{U}{I} \right)}^{2}}}} \\
\end{matrix} \right.$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
doanannguyen Cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ 2 là Bài tập Điện xoay chiều 5
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn Tức thời Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân C biến thiên Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Xác định giá trị hiệu dụng dòng điện trong mạch? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đinh Phúc Dòng điện trong mach có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
boyvodanh97 Tính cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 R biến thiên Dòng điện trong mạch tương ứng là $\phi _1=2\phi _2$, giá trị của công suất P là. Bài tập Điện xoay chiều 3
T Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 3
Huy Nguyễn MBA Cường độ dòng điện chay trong cuộn sơ cấp có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
nguyenvanthanh Tính cường độ dòng điện trong mạch trong quá trình dầu hạ xuống Bài tập Điện xoay chiều 0
anh yêu em Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 5
haninso Tỉ số giữa thời gian sáng và tắt của đèn trong một chu kì dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
091031103 Cường độ dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
P MPĐ Khi rôto quay với tốc độ bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 7
X Tức thời Biểu thức dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 2
L Tức thời Giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Giá trị hiệu dụng của dòng điện trong 1T Bài tập Điện xoay chiều 10
M Lệch pha Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch khi đó là... Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Lệch pha Biểu thức của dòng điện trong hai trường hợp là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoangkkk Tức thời Biểu thức của dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện có độ lớn nhỏ hơn 2A trong 1s? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng tỏa ra trong một phút là: Bài tập Điện xoay chiều 5
vat_ly_oi Trong các loại amphe kế sau, loại nào k đo dc cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều? Bài tập Điện xoay chiều 4
Đ Giá trị trung bình của cường độ dòng điện xoay chiều $i=4cos(100\pi t)(A)$ trong một thời gian Bài tập Điện xoay chiều 8
Đ Tức thời Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
Đ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
Snow_flower_9x MPĐ Dòng điện trong dây trung hòa có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 16
LeLinh Trị số cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t=0.01s là Bài tập Điện xoay chiều 2
I MBA Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 1
I Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top