Giá trị của $\varphi $ không thể bằng

Bài toán: Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình $U_{A}= a_{1}\cos \left(\omega t \right)$ và $U_{B}= a_{2}\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ . Trên đường thẳng nối hai nguồn, điểm M dao động với biên độ cực đại thỏa mãn $MA-MB= \dfrac{\lambda }{3}$ , giá trị của $\varphi $ không thể bằng:
A. $\dfrac{-\pi }{6}$
B. $\dfrac{-2\pi }{3}$
C. $\dfrac{2\pi }{3}$
D. $\dfrac{-\pi }{3}$
 
Bài toán: Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình $U_{A}= a_{1}\cos \left(\omega t \right)$ và $U_{B}= a_{2}\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ . Trên đường thẳng nối hai nguồn, điểm M dao động với biên độ cực đại thỏa mãn $MA-MB= \dfrac{\lambda }{3}$ , giá trị của $\varphi $ không thể bằng:
A. $\dfrac{-\pi }{6}$
B. $\dfrac{-2\pi }{3}$
C. $\dfrac{2\pi }{3}$
D. $\dfrac{-\pi }{3}$
Lời giải
$d_1-d_2=\left(k-\dfrac{\varphi}{2\pi }\right)\lambda$
$ \Rightarrow \varphi=\left(k-\dfrac{1}{3}\right)2\pi $. Biện luận chọn $\varphi$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
khoaa8a Giá trị của A1 và A2 tương ứng là Bài tập Sóng cơ 1
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
Nguyễn Hương Ly Giá trị của n là Bài tập Sóng cơ 2
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
A Giá trị của a và f là Bài tập Sóng cơ 12
A Giá trị cực đại của (a+b) gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
C Tốc độ dao động của N vào thời điểm t, có giá trị là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Q Giá trị gần với giá trị của gia tốc của điểm N Bài tập Sóng cơ 0
P Để tạo sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là Bài tập Sóng cơ 1
N Lúc M có li độ 10,8 mm thì li độ của N là 14,4 mm . Biên độ sóng có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 1
V Giá trị của n là Bài tập Sóng cơ 2
dhdhn Giá trị cực đại của d để tại A là cực đại giao thoa là? Bài tập Sóng cơ 7
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi dây đàn dường như đứng yên bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Kirito Tần số dao động của âm thoa có giá trị? Bài tập Sóng cơ 3
Huy Nguyễn Giá trị của a và b trong biểu thức trên là Bài tập Sóng cơ 4
S Giá trị của v bằng Bài tập Sóng cơ 1
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
Đ Tìm giá trị lớn nhất của $v_2$ Bài tập Sóng cơ 1
hang49 Giá trị li độ của N là: Bài tập Sóng cơ 3
H Xác định giá trị nhỏ nhất của $x$ để $Q$ đứng yên không dao động Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Nếu tăng độ lớn f lên hai lần thì giá trị biên độ của M là Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Giá trị của v và vận tốc truyền sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
• ßáñħ Ðä »¼« Giá trị của b là Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Giá trị của b và tốc độ truyền sóng trên sợi dây lần lượt là: Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Giá trị nhỏ nhất của h là Bài tập Sóng cơ 1
Iukk Bước sóng của sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
Đ Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Tìm giá trị của vận tốc truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
L Độ dài IM nhỏ nhất gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 1
ledinhthang98 X gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
L Giá trị $\alpha$ có thể là? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top