Góc OCA gần giá trị nào nhất?

Bài toán

Tại điểm O trên mặt nước có một nguồn sóng đang lan truyền với bước sóng là $.\lambda $, tốc độ truyền sóng là v và biên độ là a gắn với trục tọa độ như hình vẽ. Tại thời điểm $t_{1}$ sóng có dạng nét liền và tại thời điểm $t_{2}$ sóng có dạng nét đứt. Biết $u_{b}$=$a\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Góc OCA gần giá trị nào?
A. $120^{0}$
B. $90^{0}$
C. $60^{0}$
D. $45^{0}$

j.png
 
Bài toán

Tại điểm O trên mặt nước có một nguồn sóng đang lan truyền với bước sóng là $.\lambda $, tốc độ truyền sóng là v và biên độ là a gắn với trục tọa độ như hình vẽ. Tại thời điểm $t_{1}$ sóng có dạng nét liền và tại thời điểm $t_{2}$ sóng có dạng nét đứt. Biết $u_{b}$=$a\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Góc OCA gần giá trị nào?
A. $120^{0}$
B. $90^{0}$
C. $60^{0}$
D. $45^{0}$

View attachment 1743
Từ li độ của $B$ ta thấy $t_2-t_1=\dfrac{T}{4}$
suy ra $\widehat{OCA}=90^o$
 
O

OCA thi liên quan j đến B nhỉ. Mình kém phan đồ thị. Bạn giai thich giup minh đc không
Vì $B$ đi từ $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$ đến $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$ nên $\Delta t=\dfrac{T}{4}$
điểm $B$ dùng để suy ra 2 điểm $A$ và $C$ là 2 vị trí của cùng một điểm dao động trên phương truyền sóng thôi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Góc BAC có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 1
F Có bao nhiêu điểm lệch pha một góc $\frac{\pi }{6}$ so với nguồn ? Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất thì góc D có độ lớn? Bài tập Sóng cơ 1
manhtri Góc $A_1$CO gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 4
T Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất , góc có độ lớn ??? Bài tập Sóng cơ 2
P Hệ số góc tiếp tuyến tại M ở thời điểm t = 0.005 s xấp xỉ bằng Bài tập Sóng cơ 3
Quyết Tâm Học Hãy xác định góc ABM ? Bài tập Sóng cơ 3
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Góc $A_1CO$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Độ lớn góc $O_{2}NM $ là? Bài tập Sóng cơ 4
NTH 52 Đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như bốn loa đặt ở góc tường Bài tập Sóng cơ 6
Halerm Dép Góc $\varphi$ có độ lớn Bài tập Sóng cơ 2
Longdragon Nếu P thuộc đường cực tiểu thứ nhất thì góc POB bằng Bài tập Sóng cơ 2
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
Đá Tảng Tìm số điểm lệch pha so với O một góc $\Delta \varphi = \dfrac{\pi}{3}$ Bài tập Sóng cơ 5
levietnghials Sóng ngang lan truyền theo sợi dây đàn hồi căng ngang dọc theo trục $Ox$. Hệ số góc tiếp tuyến tại $ Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Trên đường thẳng đi qua $S_1$ và vuông góc với $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao động cực đại ? Bài tập Sóng cơ 4
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động đã cho gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Độ lớn vận tốc tương đối giữa hai điểm $M$và $N$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
L Độ dài IM nhỏ nhất gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 1
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
ledinhthang98 X gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
V Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Điểm M của BC không nhỏ hơn 70 dB. Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm B gần M nhất dao động cùng pha với S và có biên độ 2mm thì BM là ? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
N M2 dao động gần nhất và cùng pha M1 là Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
BoythichFAP Gần với âm nào nhất trong thang nhạc? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Thời điểm ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2015 gần giá trị nào nhất (không kể khi t = 0) Bài tập Sóng cơ 8
T Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất; cách A là: Bài tập Sóng cơ 2
A Giá trị cực đại của (a+b) gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top