Độ tự cảm $L$ gần giá trị nào nhất ?

Bài toán
Một đoạn mạch gồm điện trở $R=40\left(\Omega \right)$ , một cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$ và một tụ điện có điện dung $C$ mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số $f=f_{1}=50\sqrt{3}\left(Hz\right)$ thì điện áp hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi $f=f_{2}=50\left(Hz\right)$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại. Độ tự cảm $L$ gần giá trị nào nhất?
A. $\dfrac{0,6}{\pi }\left(H\right)$
B. $\dfrac{0,3}{\pi }\left(H\right)$
C. $\dfrac{0,4}{\pi }\left(H\right)$
D. $\dfrac{0,2}{\pi }\left(H\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một đoạn mạch gồm điện trở $R=40\left(\Omega \right)$ , một cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$ và một tụ điện có điện dung $C$ mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số thay đôie được. Khi tần số $f=f_{1}=50\sqrt{3}\left(Hz\right)$ thì điện áp hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi $f=f_{2}=50\left(Hz\right)$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại. Độ tự cảm $L$ gần giá trị nào nhất?
A. $\dfrac{0,6}{\pi }\left(H\right)$
B. $\dfrac{0,3}{\pi }\left(H\right)$
C. $\dfrac{0,4}{\pi }\left(H\right)$
D. $\dfrac{0,2}{\pi }\left(H\right)$
Sử dụng: $f_R^2=f_L.f_C \Rightarrow f_L=..$
Sử dụng $\dfrac{f_C}{f_L}=1-\dfrac{R^2C}{2L}$
Và sử dụng $Z_{L}=\sqrt{Z_L.Z_C-\dfrac{R^2}{2}}$
Thông cảm cho mình không có máy tính. Mình liệt kê công thức ra :)
 
Last edited:
Công thức ở đâu ra mà lạ vậy
công thức thứ nhất thì ok nhưng 2 công thức còn lại
mà như thế thì sao tính được gì 2 ẩn Zl, Zc. Bạn có thể nói chi tiết hơn không
 
Công thức ở đâu ra mà lạ vậy
công thức thứ nhất thì ok nhưng 2 công thức còn lại
mà như thế thì sao tính được gì 2 ẩn Zl, Zc. Bạn có thể nói chi tiết hơn không
Nhìn thế thôi nhưng quen lắm bạn:
Ta có: $f_C=\dfrac{\sqrt{\dfrac{L}{C}- \dfrac{R^2}{2}}}{L}$
$f_L=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{2}} C}$
Chia tỉ lệ thì được cái thứ 2
Cái thứ 3 chỉ cần chú ý biến đổi chỗ $f_C=\dfrac{\sqrt{\dfrac{L}{C}- \dfrac{R^2}{2}}}{L}$
$ \Rightarrow f_C.L=\sqrt{\dfrac{L}{C}- \dfrac{R^2}{2}}$ và $\dfrac{L}{C}=Z_L.Z_C$
Chú ý thêm các giá trị trở kháng thay đổi, mình viết thế cho gọn
 
Last edited:
Bài toán
Một đoạn mạch gồm điện trở $R=40\left(\Omega \right)$ , một cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$ và một tụ điện có điện dung $C$ mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số $f=f_{1}=50\sqrt{3}\left(Hz\right)$ thì điện áp hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi $f=f_{2}=50\left(Hz\right)$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt cực đại. Độ tự cảm $L$ gần giá trị nào nhất?
A. $\dfrac{0,6}{\pi }\left(H\right)$
B. $\dfrac{0,3}{\pi }\left(H\right)$
C. $\dfrac{0,4}{\pi }\left(H\right)$
D. $\dfrac{0,2}{\pi }\left(H\right)$
Lời giải

Giang hồ truyền tai nhau phương pháp này gọi là Chuẩn Hóa Số Liệu
Mình đã thử và thành công! Còn bạn thì sao?
Cùng nhanh tay cùng mình nhé!
chuan hoa.PNG

Khi $f_{1}$ mạch cộng hưởng $\Leftrightarrow Z_{L}=Z_{C}$
$\Rightarrow$n=3
Khi L max thì
$\dfrac{Z_{L}}{R}=\dfrac{n}{\sqrt{2n-2}}$
$\Rightarrow$ $Z_{L}$=.....
$\dfrac{f_{L_{max}}}{f_{2}}=n$
$\Rightarrow$ $f_{L_{max}}$=....
$\Rightarrow$L=....
Thông cảm cho mình có máy tính nhưng tính mình lại là người tốt bụng nên khi thấy GS. Xoăn không có nỗi 1 chiếc máy tính minh đã dốc lòng cho GS. Xoăn mượn! Mặc dù để có chiếc máy tính ấy mình đã fai nhìn ăn, nhịn uống, hạn chế thở, giảm ngưởi, tiết kiệm nhìn, và dặn lòng không nghe suốt nhiều tháng trời dài dằng dặc để có thể mua đc chiếc máy tính đó :(
Vì vậy, mình rất mong bạn bè, thân hữu gần xa, anh em họ hàng.... thông cảm để rồi cảm thông cho mènh nhé!:v
Ký bút: Super Shi sạch sẽ, sáng sủa :P :P :P
 
Lời giải

Giang hồ truyền tai nhau phương pháp này gọi là Chuẩn Hóa Số Liệu
Mình đã thử và thành công! Còn bạn thì sao?
Cùng nhanh tay cùng mình nhé!
View attachment 1589
Khi $f_{1}$ mạch cộng hưởng $\Leftrightarrow Z_{L}=Z_{C}$
$\Rightarrow$n=3
Khi L max thì
$\dfrac{Z_{L}}{R}=\dfrac{n}{\sqrt{2n-2}}$
$\Rightarrow$ $Z_{L}$=.....
$\dfrac{f_{L_{max}}}{f_{2}}=n$
$\Rightarrow$ $f_{L_{max}}$=....
$\Rightarrow$L=....
Thông cảm cho mình có máy tính nhưng tính mình lại là người tốt bụng nên khi thấy GS. Xoăn không có nỗi 1 chiếc máy tính minh đã dốc lòng cho GS. Xoăn mượn! Mặc dù để có chiếc máy tính ấy mình đã fai nhìn ăn, nhịn uống, hạn chế thở, giảm ngưởi, tiết kiệm nhìn, và dặn lòng không nghe suốt nhiều tháng trời dài dằng dặc để có thể mua đc chiếc máy tính đó :(
Vì vậy, mình rất mong bạn bè, thân hữu gần xa, anh em họ hàng.... thông cảm để rồi cảm thông cho mènh nhé!:v
Ký bút: Super Shi sạch sẽ, sáng sủa :P :P :P
Bạn chú ý, đây không phải Topic chat! Và làm ra kết quả cuối cùng nếu không có vướng mắc gì nhé!
Bài này mình tình cờ lượm được trên mạng. Trình bày lời giải:

Lời giải
Ta có: $f_{0};f_{C}$ lần lượt cho $U_{R_{max}};U_{C_{max}}$ .
Lại có: $C=\dfrac{1}{L.\omega _{0}^{2}}\rightarrow \dfrac{L}{C}=L^{2}.\omega _{0}^{2}$

Khi : $U_{C_{max}}\rightarrow Z_{L}=\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^{2}}{2}}$

$\Rightarrow L.\omega _{C}=\sqrt{L^{2}\omega _{0}^{2}-\dfrac{R^{2}}{2}}$

$\Rightarrow L\approx \dfrac{0,2}{\pi }\left(H\right)$

 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 3
T Độ tự cảm của cuộn dây là : Bài tập Điện xoay chiều 3
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
CrapWolf Độ tự cảm của cuộn dây bằng? Bài tập Điện xoay chiều 8
O Điện trở R và độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 6
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Độ tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân L biến thiên Để $U_{LC} = 0$ thì độ tự cảm có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Độ tự cảm của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 4
GS.Xoăn L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer Độ tự cảm của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer L biến thiên Tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Độ tự cảm lớn nhất của cuộn dây có thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Mai Bò L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó?? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 L biến thiên Để điện áp đoạn LC bằng 0 thì độ tự cảm của cuộn dây phài bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
Mink Pycee Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 4
highhigh f biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
hao.baobinh10 L biến thiên Giá trị độ tự cảm L tìm được có thể là Bài tập Điện xoay chiều 8
hang49 Tính độ tự cảm của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 10
N Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 4
cuonghp96 C biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 4
hang49 Tỉ lệ độ tự cảm cuộn 1 và 2 là: Bài tập Điện xoay chiều 5
hao.baobinh10 Bóng đèn bình thường khi độ tự cảm của cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
tandatinfotech Độ tự cảm L và điện dung C là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Độ tự cảm L có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị $2L_O$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
thehiep Điện trở thuần và độ tự cảm của cuộn dây là?: Bài tập Điện xoay chiều 1
hoaluuly777 Điện trở thuần $R$ và độ tự cảm $L$ có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
minh f biến thiên Tìm độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 f biến thiên Giá trị của độ tự cảm $L$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
adamdj Độ tự cảm L là Bài tập Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Độ tự cảm L của cuộn cảm thần có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
liked Tìm điện trở và độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tức thời Độ tự cảm của cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Lệch pha Tỷ số độ tự cảm của 2 cuộn dây $\dfrac{L_{1}}{L_{2}}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Độ tự cảm của cuộn dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì độ tự cảm cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
N R biến thiên Để khi R thay đổi mà điện áp hiệu dụng $U_{AM}$ không đổi thì giá trị của độ tự cảm là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N Độ tự cảm L của cuộn dây là: Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat Lệch pha Tìm tỷ số độ tự cảm của 2 cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 MPĐ Để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm vẫn là U thì độ tự cảm $L_2$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 4
D MPĐ Độ tự cảm $L_2$ bằng bao nhiều Bài tập Điện xoay chiều 7
superstar Xác định điện dung của tụ điện , điện trở r và cùng độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 0
T L biến thiên Để $U_{LC}=0$ thì độ tự cảm có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top