Số photon đập vào diện tích $S$ đặt cách $O$ một khoảng $R$ là $n= ???$

Câu hỏi
Nếu nguồn sáng $S$ phát ra từ $O$ với công suất $P$ (số photon phát ra trong vòng 1 s là $N=\dfrac{P}{\xi }$ ) phân bố đều ra mọi hướng thì số photon đập vào diện tích $S$ đặt cách $O$ một khoảng $R$ là $n= ???$
Ai thiết lập công thức dùng em với :( ??
 
Câu hỏi
Nếu nguồn sáng $S$ phát ra từ $O$ với công suất $P$ (số photon phát ra trong vòng 1 s là $N=\dfrac{P}{\xi }$ ) phân bố đều ra mọi hướng thì số photon đập vào diện tích $S$ đặt cách $O$ một khoảng $R$ là $n= ???$
Ai thiết lập công thức dùng em với :( ??
Diện tích hình cầu khổng lồ trong không gian $S_0=4\pi .R^2$
$ \Rightarrow n_0=\dfrac{N}{4\pi .R^2}=\dfrac{P}{\xi.4\pi .R^2}$(hạt/$m^2$)
Số photon đập vào dt S: $n=n_0.S=\dfrac{P.S}{\xi.4\pi .R^2}$(hạt)
 
Last edited:

Quảng cáo

Top