Tính hệ số công suất sau?

Bài toán
Đặt một điện áp xoay chiều u=$U_{0}$ $\cos \left(\omega t \right)$ vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R, Cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có C mắc nối tiếp. Tụ C có điện dung thay đổi được. Thay đổi C, khi $Z_{c}=Z_{c_1}$ thì cường độ dòng điện trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch, khi $Z_{C}=Z_{C_2}=6,25Z_{C_1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai tụ đạt giá trị cực đại. Tính hệ số công suất
 
Last edited:
Đặt một điện áp xoay chiều u=$U_{0}$ $\cos \left(\omega t \right)$ vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R, Cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có C mắc nối tiếp. Tụ C có điện dung thay đổi được. Thay đổi C, khi $Z_{c}=Z_{c_1}$ thì cường độ dòng điện trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch, khi thì điện áp hiệu dụng giữa hai tụ đạt giá trị cực đại. Tính hệ số công suất
Em kiểm tra lại đề hình như em gõ thiếu thì phải?
 
Em muốn tính lúc sau. Trong đề k nói nhưng e nghĩ chắc lúc sau
Lời giải

$\tan \varphi_1=\dfrac{Z_L-Z_{C_1}}{R}=1 \Rightarrow Z_{C_1}=Z_L-R$(1)
Lúc sau khi $U_{C_{max}} \Rightarrow Z_{C_2}=\dfrac{Z_L^2+R^2}{Z_L}$
$ \Rightarrow 6,25Z_{C_1}=\dfrac{Z_L^2+R^2}{Z_L}$(2) thay (1) vào (2) giải pt ta có $Z_L=1,33R \Rightarrow Z_{C_2}=2,08R$
$ \Rightarrow \cos \varphi_2=\dfrac{1}{\sqrt{1+\left(\dfrac{Z_L-Z_{C_2}}{R}\right)^2}}$
$ \Rightarrow \cos \varphi_2=0,83$
 
Last edited:
Lời giải

$\tan \varphi_1=\dfrac{Z_L-Z_{C_1}}{R}=1 \Rightarrow Z_{C_1}=Z_L-R$(1)
Lúc sau khi $U_{C_{max}} \Rightarrow Z_{C_2}=\dfrac{Z_L^2+R^2}{Z_L}$
$ \Rightarrow 6,25Z_{C_1}=\dfrac{Z_L^2+R^2}{Z_L}$(2) thay (1) vào (2) giải pt ta có $Z_L=1,33R \Rightarrow Z_{C_2}=2,08R$
$ \Rightarrow \cos \varphi_2=\dfrac{1}{\sqrt{1+\left(\dfrac{Z_L-Z_{C_2}}{R}\right)^2}}$
$ \Rightarrow \cos \varphi_2=0,83$
Then kiu vinamiu thầy.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Tính hệ số công suất của AM khi xảy ra cộng hưởng? Bài tập Điện xoay chiều 6
minhdoan Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 3
L Lệch pha Tính hệ số công suất của mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Muộn Tức thời Tính hệ số công suất của mạch AM khi cộng hưởng. Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
tramyvodoi Tính hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
N Hộp đen Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Tức thời Tính hệ số công suất của đọan mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 4
Tăng Hải Tuân f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tức thời [ĐH 2011] Tính hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
H Dùng giãn đồ vectơ tính hệ số công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân f biến thiên Khi $f = f_1$ hoặc $f=f_2 = 4f_1$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 6
S Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch $AB$ khi chưa nối tắt tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 5
Tăng Hải Tuân C biến thiên Điều chỉnh $C$ để $U$ hai đầu cuộn dây đạt cực đại, tính hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top