Hai điểm $ PQ= \dfrac{5}{4}\lambda$ sóng truyền từ P đến Q. Kết luận nào sau đây đúng

Câu hỏi
Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài. Hai điểm $ PQ= \dfrac{5}{4}\lambda$ sóng truyền từ P đến Q. Kết luận nào sau đây đúng.
A. Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại
B. Li độ P, Q luôn trái dấu
C. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại
D. Khi P có thế năng cực đại thì Q có thé năng cực tiểu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài. Hai điểm $ PQ= \dfrac{5}{4}\lambda$ sóng truyền từ P đến Q. Kết luận nào sau đây đúng.
A. Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại
B. Li độ P, Q luôn trái dấu
C. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại
D. Khi P có thế năng cực đại thì Q có thé năng cực tiểu
Lời giải
Vì chúng cách nhau $1,25\lambda=\left(2k+1\right)\dfrac{\lambda}{4}$ do vậy 2 vị trí này vuông pha do đó chọn D.
 
Câu hỏi
Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài. Hai điểm $ PQ= \dfrac{5}{4}\lambda$ sóng truyền từ P đến Q. Kết luận nào sau đây đúng.
A. Khi Q có li độ cực đại thì P có vận tốc cực đại
B. Li độ P, Q luôn trái dấu
C. Khi P có li độ cực đại thì Q có vận tốc cực đại
D. Khi P có thế năng cực đại thì Q có thé năng cực tiểu
Vi p q vuong pha nhau nen chon D
 

Quảng cáo

Top