Mức cường độ âm tại trung điểm MN?

Bài toán
Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có một nguồn âm điểm với công suất phát âm không đổi. Hai điểm M, N trong môi trường sao cho OM vuông góc với ON. Mức cường độ âm tại M và N lần lượt là $L_{M}$=50dB,$L_{N}$=30dB. Mức cường độ âm tại trung điểm MN là?
A. 40dB
B. 35dB
C. 36dB
D. 29dB
 
Bài toán
Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có một nguồn âm điểm với công suất phát âm không đổi. Hai điểm M, N trong môi trường sao cho OM vuông góc với ON. Mức cường độ âm tại M và N lần lượt là $L_{M}$=50dB,$L_{N}$=30dB. Mức cường độ âm tại trung điểm MN là?
A. 40dB
B. 35dB
C. 36dB
D. 29dB
Lời giải
$L_{\dfrac{I_M}{I_N}} = L_M - L_N = 5 - 3 = 2$
$\Rightarrow \dfrac{I_M}{I_N} = 10^2 = \dfrac{ON^2}{OM^2} \Leftrightarrow \dfrac{ON}{OM} = 10$
$\Rightarrow MN^2 = OM^2 + ON^2 = 101.OM^2$
I là trung điểm của MN $\rightarrow $ $OI = \dfrac{1}{2}.MN = \dfrac{\sqrt{101.OM}}{2}$
Có $\dfrac{I_M}{I_I} = \dfrac{OI^2}{OM^2} = \dfrac{101}{4} = 25.25$
$\Rightarrow L_{\dfrac{M}{I}} = L_M - L_I = 5 - L_I = 1,4\Rightarrow .....$
 
Last edited:
Lời giải
$L_{\dfrac{I_M}{I_N}} = L_M - L_N = 5 - 3 = 2$
$\Rightarrow \dfrac{I_M}{I_N} = 10^2 = \dfrac{ON^2}{OM^2} \Leftrightarrow \dfrac{ON}{OM} = 10$
$\Rightarrow MN^2 = OM^2 + ON^2 = 101.OM^2$
I là trung điểm của MN $\rightarrow $ $OI = \dfrac{1}{2}.MN = \dfrac{\sqrt{101.OM}}{2}$
Có $\dfrac{I_M}{I_I} = \dfrac{OI^2}{OM^2} = \dfrac{101}{4} = 25.25$
$\Rightarrow L_{\dfrac{M}{I}} = L_M - L_I = 5 - L_I = 1,4\Rightarrow .....$
$Log{\dfrac{I_M}{I_I}}=5-L_I=1,4\Rightarrow L_I=5-1,4=3,6B=36dB$ chọn C.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nfjhfg Mức cường độ âm tại điểm A bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Âm thanh có mức cường độ âm có độ lớn xấp xỉ là Bài tập Sóng cơ 1
maihoaphien Mức cường độ âm tại B xấp xỉ bằng? Bài tập Sóng cơ 2
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
jinsk7r Sau $2s$ nữa nghe được mức cường độ âm là? Bài tập Sóng cơ 2
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
O Mức cường độ âm tại điểm M thuộc đoạn AB với AM=2BM là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
A Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường độ âm tại O là: Bài tập Sóng cơ 2
VAN SI LUC Mức cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
A Để mức độ cường âm tại B vẫn không đổi thì Bài tập Sóng cơ 5
K Mức cường độ âm tại điểm M thuộc AB với AM = 4 MB là: Bài tập Sóng cơ 5
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
Q Mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Mức cường độ âm tại A gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 4
lovesweetback Mức cường độ âm tại B Bài tập Sóng cơ 0
L Mức cường độ âm tại A là Bài tập Sóng cơ 3
Mai Bò Để tại M mức cường độ âm là 36dB phải đặt them tại O bao nhiêu nguồn going với nguồn ban đầu Bài tập Sóng cơ 1
datanhlg Mức cường độ âm lớn nhất gần bằng? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Mức cường độ âm tại H gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Mức cường độ âm tại B’ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 4
Gem Mức cường độ âm tại B Bài tập Sóng cơ 5
P Mức cường độ âm ban đầu tại điểm M là? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Chúng ta tìm hiểu một lớp công thức giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán liên quan tới mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
tien dung Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
H Nếu nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N là Bài tập Sóng cơ 1
L Biết $I_{0}=10^{-12}W/m^{2}$ nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là Bài tập Sóng cơ 1
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
triminhdovip137 Mức cường độ âm tại A là Bài tập Sóng cơ 4
ShiroPin Mức cường độ âm ở khoảng cách 5m là Bài tập Sóng cơ 4
To_Be_The_Best Để tại M có mức cường độ âm $60dB$ thì số kèn đồng cần thiết là: Bài tập Sóng cơ 2
N Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Mức cường độ âm tại B là? Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Nơi có mức cường độ âm bằng không cách nguồn? Bài tập Sóng cơ 1
kiemro721119 Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Biết mức cường độ âm,tính tỉ số $\frac{OA}{OC}$ Bài tập Sóng cơ 2
Kirito Mức thay đồi tần số so với tần số f mà máy thu M ghi nhận được Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu cường độ âm cuối cùng và đầu tiên xấp Xỉ Bài tập Sóng cơ 1
N Cường độ âm gần giá trị nào Bài tập Sóng cơ 1
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ âm gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
skylinehermes Hỏi cường độ sáng tại O là tâm màn ảnh thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tam giác AMB vuông cân A. Xác đinh cường độ âm tại M. Bài tập Sóng cơ 2
xuongrongnt Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Cường độ âm tại A gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
ASBQE Thắc mắc về biểu thức tính cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top