Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút

Bài toán
Một khung dây phẳng hình chữ nhật kích thước 20 cm x 30cm gồm 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,02 T. Khung dây quay đều với tốc độ 120 vòng/phút quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung dây và vuông góc với từ trường. Hai đầu khung dây nối với điện trở R=1 ôm. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian 1 phút.
A. 17J
B. 35J
C. 2.19J
D. 70J
 
Bài toán
Một khung dây phẳng hình chữ nhật kích thước 20 cm x 30cm gồm 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,02 T. Khung dây quay đều với tốc độ 120 vòng/phút quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung dây và vuông góc với từ trường. Hai đầu khung dây nối với điện trở R=1 ôm. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian 1 phút.
A. 17J
B. 35J
C. 2.19J
D. 70J
Lời giải
Ta có, tốc độ góc: $\omega =2\pi f=2\pi \dfrac{np}{60}=4\pi $

Coi mạch như mạnh điện xoay chiều có một linh kiện thì ta tính được điện áp hiệu dụng qua khung dây: $U=\dfrac{E_{0}}{\sqrt{2}}=\dfrac{\omega NBS}{\sqrt{2}}$
Công suất của mạch: $P=\dfrac{U^{2}}{R}$
Nhiệt lượng tỏa ra chính là công thoát của mạch: $Q=A=P.t\approx 70\left(J\right)$
Chú ý: t đơn vị là giây

 
Lời giải
Ta có, tốc độ góc: $\omega =2\pi f=2\pi \dfrac{np}{60}=4\pi $

Coi mạch như mạnh điện xoay chiều có một linh kiện thì ta tính được điện áp hiệu dụng qua khung dây: $U=\dfrac{E_{0}}{\sqrt{2}}=\dfrac{\omega NBS}{\sqrt{2}}$
Công suất của mạch: $P=\dfrac{U^{2}}{R}$
Nhiệt lượng tỏa ra chính là công thoát của mạch: $Q=A=P.t\approx 70\left(J\right)$
Chú ý: t đơn vị là giây

Đáp án là A ạ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở. Bài tập Điện xoay chiều 6
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính số cặp cực của roto cũ. Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
khỉ con songoku Tính Uo Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính L? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 7
beyondthecloud Tính R, r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 1
beyondthecloud Tính điện trở R Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Tính L để $U_L\text{max}$. Tính giá trị $U_L\text{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top