M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?

Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 13 cm, dao động cùng pha với bước sóng $\lambda =1,2 cm$. M dao động với biên độ cực đại trên đường thẳng By vuông góc với AB tại B. M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng :
A. 5,94 cm
B. 6,98 cm
C. 7,11 cm
D. 6,51 cm
 
Last edited:
Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 13 cm, dao động cùng pha với bước sóng $\lambda =1,2 cm$. M dao động với biên độ cực đại trên đường thẳng By vuông góc với AB tại B. M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng :
A. 5,94 cm
B. 6,98 cm
C. 7,11 cm
D. 6,51 cm
Lời giải
Ta có: M thuộc đường cực đại thứ 10 để cách trung điểm AB nhỏ nhất.
$
\Rightarrow \begin{cases}
d_{1}-d_{2}=10\lambda & \text{ } \\
d^{2}_{1}-d^{2}_{1}=13^{2} & \text{ }
\end{cases}$
$\Rightarrow d_{2}=\dfrac{25}{24}=MB$
$d_{min}=\sqrt{OB^{2}+MB^{2}}=6.58$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
please help Cách trung điểm của đoạn s2s2 một đoạn gần nhất là Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
CryogenHan Điểm gần nhất trên trung trực của $S_1S_2$ dao động cùng pha với nguồn cách $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 2
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
thanh thương Điểm M gần nhất trên trung trực $S_1S_2$ dao động cùng pha vs $S_1$ cách $S_1$ khoảng Bài tập Sóng cơ 7
H Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng Bài tập Sóng cơ 8
A Tại M cách O là trung điểm AB 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a Bài tập Sóng cơ 5
missyou1946 Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên đường trung trực $S_1S_2$ cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Điểm dao động với biên độ 1cm cách trung điểm đoạn đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực 1 khoảng bằng: Bài tập Sóng cơ 0
inconsolable Trên đoạn AB điểm M dao động với biên độ 1cm cách trung điểm của AB 1 đoạn gần nhất là : Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable M cách trung điểm O của AB 1 đoạn lớn nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 0
K Vị trí điểm M cách O là trung điểm S1S2 một đoạn ngắn nhất dao động với biên độ 5a? Bài tập Sóng cơ 1
tien dung Điểm M gần nhất trên trung trực của $S_1S_2$ dao động cùng pha với $u_1$ cách $S_1, S_2$ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tính khoảng cách từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I nằm trên trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 2
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
S Điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của AB 1 đoạn là? Bài tập Sóng cơ 4
tiepkent Điểm M cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 37
Cador.Halley Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O... Bài tập Sóng cơ 8
To_Be_The_Best Điểm có biên độ cực đại cách trung trực AB 1 khoảng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
Đ Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn: Bài tập Sóng cơ 4
D Điểm dao động với biên độ 1 cm cách trung điểm của đoạn AB một đoạn gần nhất là? Bài tập Sóng cơ 0
L Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
T Phần tử tại trung điểm cách vị trí cân bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Điểm M trên mặt nước thuộc cực đại thứ 3, cách trung trực của AB 3,2 cm thì cách AB xấp xỉ? Bài tập Sóng cơ 1
H Gọi $O$ là trung điểm của $AB$, điểm đứng yên trên đoạn $AB$ gần $O$ nhất và xa $O$ nhất cách $O$ mộ Bài tập Sóng cơ 3
N Tại M cách trung điểm ${S}_{1},{S}_{2}$ 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ $5a$? Bài tập Sóng cơ 4
H Tại $M$ cách $O$ là trung điểm $S_1S_2$ 1 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ $5a$? Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Điểm $M$ trên trung trực $AB$ cách trung điểm $I$ của $AB$ một khoảng $3\lambda$ dao động cùng pha v Bài tập Sóng cơ 1
dreamhigh315 Khoảng cách $MO$ với $M$ nằm trên trung trực $AB$ và $O$ là trung điểm $AB$ Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 M cách trung trực của AB một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
X M gần nhất trên trung trực của AB dao động cùng pha với A cách A,B bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung trực AB một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top