Điểm M cách B một khoảng?

Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động với các phương trình $u_A=a_{A}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{2}\right)$; $u_B=a_{B}\cos \left(\omega t\right)$. Biết $AB=8cm$ và bước sóng do các nguồn phát ra bằng $1cm$. Điểm M dao động với biên độ cực đại trên đường tròn đường kính AB và cách A xa nhất thì cách B một khoảng bằng:
A. 0,14 cm
B. 0,24cm
C. 0,18 cm
D. 0,21 cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động với các phương trình uA = $a{A} \cos \left(\omega t + \dfrac{\pi }{2}\right)$ ; uB = $a{B}\cos \left(\omega t\right)$. Biết AB = 8 cm và bước sóng do các nguồn phát ra bằng 1cm. Điểm M dao động với biên độ cực đại trên đường tròn đường kính AB và cách A xa nhất thì cách B một khoảng bằng:
A. 0,14 cm
B. 0,24cm
C. 0,18 cm
D. 0,21 cm
Bạn xem tại đây nhé: http://vatliphothong.vn/t/6351/
 
Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động với các phương trình $u_A=a_{A}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{2}\right)$; $u_B=a_{B}\cos \left(\omega t\right)$. Biết $AB=8cm$ và bước sóng do các nguồn phát ra bằng $1cm$. Điểm M dao động với biên độ cực đại trên đường tròn đường kính AB và cách A xa nhất thì cách B một khoảng bằng:
Điều kiện cực đại $MA-MB=\left(\dfrac{k}{2}+\dfrac{1}{4}\right)\lambda$
Mà $MA-MB\leq BA=8 \Rightarrow k=15$ nên MA-MB=7,75 cm
Lại có $MA^{2}+MB^{2}=AB^{2}=64$
Kết hợp được $MB\approx 0,254 cm$.
Gần B. 0,24
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
C Điểm dao động với biên độ cực đại cách M một đoạn nhỏ nhất là Bài tập Sóng cơ 6
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
please help Cách trung điểm của đoạn s2s2 một đoạn gần nhất là Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
K Điểm M cách C một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
N Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn $R_1=1,5$ m là Bài tập Sóng cơ 12
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
M Điểm M cách nguồn S1 một khoảng là ? Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
chinhanh9 Điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn xa nhất là? Bài tập Sóng cơ 8
dungpro1511 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng Bài tập Sóng cơ 3
phaidodaihoc1996 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất cách S2 một đoạn là : Bài tập Sóng cơ 6
hang49 Tìm vị trí điểm thuộc trung trực $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ một khoảng gần nhất? Bài tập Sóng cơ 1
Thảo Bùi Điểm M trên CO cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì dao động với biên độ bằng 5a? Bài tập Sóng cơ 4
H Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng Bài tập Sóng cơ 8
L Điểm dao động cực đại trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M cách M một khoảng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
superstar Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ ,cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm Bài tập Sóng cơ 1
Q Điểm đứng yên trên AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn là bao nhiêu cm? Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Sau 0,725s thì một điểm M trên Ox cách O 1,3 m có trạng thái chuyển động là: Bài tập Sóng cơ 2
K Vị trí điểm M cách O là trung điểm S1S2 một đoạn ngắn nhất dao động với biên độ 5a? Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
tiepkent Điểm M cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 37
V Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? Bài tập Sóng cơ 1
vat_ly_oi Tại P là một điểm không nghe được cả hai loa phát ra, khoảng cách lớn nhất từ P đến B là: Bài tập Sóng cơ 0
Đ Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn: Bài tập Sóng cơ 4
D Điểm dao động với biên độ 1 cm cách trung điểm của đoạn AB một đoạn gần nhất là? Bài tập Sóng cơ 0
D Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau Bài tập Sóng cơ 9
banana257 Điểm không dao động trên đoạn AB và gần A nhất, cách A một đoạn Bài tập Sóng cơ 1
N Một điểm M trên đoạn AB cách A là 10,3cm dao động với biên độ bằng: Bài tập Sóng cơ 1
H Điểm M trên đoạn CO cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì dao động với biên độ 5a. Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên Bài tập Sóng cơ 1
Tăng Hải Tuân Điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 10
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top