f biến thiên Khi đó $\frac{U_1}{U_2}$ là.

Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm ba đoạn AM, MN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa tụ $C=\dfrac{1}{6\pi }.10^{-3}F$, đoạn MB chứa cuộn dây có $r=10\Omega $, độ tự cảm $L=\dfrac{3}{10\pi }H$, đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào A, B 1 điện áp xoay chiều có tần số thay đổi. Khi cố định $f=50Hz$, thay đổi R thì điện áp hiệu dụng AM đạt cực đại là $U_1$. Khi cố định $R=30\Omega $, thay đổi tần số f thì điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn AM đạt giá trị cực đại là $U_2$. Khi đó $\dfrac{U_1}{U_2}$ là.
A. 6,29
B. 0,79
C. 3,15
D. 1,58
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm ba đoạn AM, MN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa tụ $C=\dfrac{1}{6\pi }.10^{-3}F$, đoạn MB chứa cuộn dây có $r=10\Omega $, độ tự cảm $L=\dfrac{3}{10\pi }H$, đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào A, B 1 điện áp xoay chiều có tần số thay đổi. Khi cố định $f=50Hz$, thay đổi R thì điện áp hiệu dụng AM đạt cực đại là $U_1$. Khi cố định $R=30\Omega $, thay đổi tần số f thì điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn AM đạt giá trị cực đại là $U_2$. Khi đó $\dfrac{U_1}{U_2}$ là.
A. 6,29
B. 0,79
C. 3,15
D. 1,58
Một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán kết hợp hai loại biến thiên
PS: Anh chế phải không ??? :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
TH1:thay đổi R để Uc max tương đương với thay đổi R để I max vì Zc đã cố định, I max tương đương Z min suy ra R bằng 0. Uc bằng U1 bằng 3can10/5U... tH2 áp dụng công thức là đc
 
Bài toán
Cho đoạn mạch AB gồm ba đoạn AM, MN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa tụ $C=\dfrac{1}{6\pi }.10^{-3}F$, đoạn MB chứa cuộn dây có $r=10\Omega $, độ tự cảm $L=\dfrac{3}{10\pi }H$, đoạn NB chứa biến trở R. Đặt vào A, B 1 điện áp xoay chiều có tần số thay đổi. Khi cố định $f=50Hz$, thay đổi R thì điện áp hiệu dụng AM đạt cực đại là $U_1$. Khi cố định $R=30\Omega $, thay đổi tần số f thì điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn AM đạt giá trị cực đại là $U_2$. Khi đó $\dfrac{U_1}{U_2}$ là.
A. 6,29
B. 0,79
C. 3,15
D. 1,58
Lời giải

Trường hợp 1: Thay đổi R.
$U_C $ max khi $Z$ đạt min. Khi đó $R = 0$
$U_1 = U_C^{max} = \dfrac{U.Z_C}{Z} = \dfrac{6U}{\sqrt{10}}$

Trường hợp 2: Thay đổi f.
Khảo sát 1 lúc nó ra thế này :D
$U_2 = U_C^{max} = \dfrac{U.L}{\left(R+r\right)\sqrt{4LC - \left(R+r\right)^2.C^2}} = 1,2U$
Từ đó suy ra $\dfrac{U_1}{U_2} = 1,58$
 
Lời giải

Trường hợp 1: Thay đổi R.
$U_C $ max khi $Z$ đạt min. Khi đó $R = 0$
$U_1 = U_C^{max} = \dfrac{U.Z_C}{Z} = \dfrac{6U}{\sqrt{10}}$

Trường hợp 2: Thay đổi f.
Khảo sát 1 lúc nó ra thế này :D
$U_2 = U_C^{max} = \dfrac{U.L}{\left(R+r\right)\sqrt{4LC - \left(R+r\right)^2.C^2}} = 1,2U$
Từ đó suy ra $\dfrac{U_1}{U_2} = 1,58$
Ở TH2 hình như thiếu chỗ 2 trên tử chỗ công thức r anh :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân C biến thiên Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hệ số công suất của mạch điện khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
K f biến thiên Công suất của mạch khi đó có giá trị gần đúng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Cường độ hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Hế số công suất của mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Hệ số công xuất đạt khi đó là. Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn C biến thiên Tính hiệu điện thế hai đầu tụ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn Điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 8
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
Change Công suất của mạch khi đó có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 4
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
highhigh f biến thiên Hệ số công suất của cả đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Tức thời Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Tính số chỉ lớn nhất của vôn kế và điện dung C khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
Change Hệ số công suất của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
xuongrongnt C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 0
T C biến thiên Công suất tiêu thụ trên toàn mạch khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Mink Pycee C biến thiên Biểu thức điện áp trên đoạn MA khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
Gem Khi đó ta có mối liên hệ giữa hai chu kì là? Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là: Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
Xiwang R biến thiên Tính $P_{max}$ và R khi đó Bài tập Điện xoay chiều 1
M Lệch pha Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch khi đó là... Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top