Điểm M cách nguồn S1 một khoảng là ?

Bài toán
Hai nguồn phát sóng trên mặt nước $S_1$ và $S_2$ cách nhau $S_1S_2 = 7\lambda $ phát ra hai sóng có phương trình $u_1 = a\sin \left(\omega t\right)$ và $u_2 = a\cos \left(\omega t\right)$. Biết sóng không suy giảm. Điểm M gần nhất, trên trung trực của $S_1S_2$ có dao động đồng pha với nguồn $S_1$ và cách $S_1$ một khoảng là ?
A. $\dfrac{31\lambda}{8}$
B. $\dfrac{33\lambda}{8}$
C. $\dfrac{44\lambda}{8}$
D. $\dfrac{49\lambda}{8}$
 
Bài toán
Hai nguồn phát sóng trên mặt nước $S_1$ và $S_2$ cách nhau $S_1S_2 = 7\lambda $ phát ra hai sóng có phương trình $u_1 = a\sin \left(\omega t\right)$ và $u_2 = a\cos \left(\omega t\right)$. Biết sóng không suy giảm. Điểm M gần nhất, trên trung trực của $S_1S_2$ có dao động đồng pha với nguồn $S_1$ và cách $S_1$ một khoảng là ?
A. $\dfrac{31\lambda}{8}$
B. $\dfrac{33\lambda}{8}$
C. $\dfrac{44\lambda}{8}$
D. $\dfrac{49\lambda}{8}$
Ta có:
$u_{1}=a.\cos \left(\omega .t-\dfrac{\pi }{2}\right)$

$u_M=A_M. \cos \left(\omega . T-\dfrac{\pi }{4}-\dfrac{\pi . \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}\right)$
Để dao động của M cùng pha với $S_1$ thì $\dfrac{\pi \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}=k.2.\pi $

Bạn thử tự làm nốt xem có ra kết quả không =)) tks
Hẹn gặp bạn ở Hà Lội :v
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Trên đoạn $O_1O_2$, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
21653781 Điểm gần nhất cách nguồn A là? Bài tập Sóng cơ 4
S Phương trình dao động của điểm M ở cách nguồn A 1,6m là Bài tập Sóng cơ 1
CryogenHan Điểm gần nhất trên trung trực của $S_1S_2$ dao động cùng pha với nguồn cách $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 2
Hoàng Phong Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm Bài tập Sóng cơ 14
H Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên trung trực $AB$ cách nguồn $A$ một khoảng Bài tập Sóng cơ 8
missyou1946 Điểm gần nhất dao động ngược pha với nguồn nằm trên đường trung trực $S_1S_2$ cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Điểm dao động với biên độ 1cm cách trung điểm đoạn đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 4
I Cho hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước, cùng pha có biên độ 4 cm tại hai điểm A và B cách nhau 31 Bài tập Sóng cơ 4
Đ Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn: Bài tập Sóng cơ 4
L Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
S Điểm dao động với biên độ cực đại cách nguồn 1 đoạn nhỏ nhất là Bài tập Sóng cơ 1
tramyvodoi Khoảng cách từ nguồn đến điểm cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là Bài tập Sóng cơ 1
T Năng lượng sóng tại một điểm A cách nguồn một khoảng $3m$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định vận tốc của điểm C cách nguồn 5 cm Bài tập Sóng cơ 3
To_Be_The_Best Tính li độ sóng của điểm M cách nguồn 8 cm Bài tập Sóng cơ 1
B Tại một điểm cách hai nguồn những khoảng $d_1=12,75\lambda$ và $d_2=7,25\lambda$ sẽ có biên độ dao đ Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Snow In June Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất cách A là? Bài tập Sóng cơ 5
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
H Điểm M cách A 25cm, cách B 5 cm dao động với biên độ bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 8
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
shochia Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực Bài tập Sóng cơ 1
V Khoảng cách d tại 2 điểm lệch pha nhau 1 góc pi/4 ? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
C Điểm dao động với biên độ cực đại cách M một đoạn nhỏ nhất là Bài tập Sóng cơ 6
T Điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất; cách A là: Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
please help Cách trung điểm của đoạn s2s2 một đoạn gần nhất là Bài tập Sóng cơ 6
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
C Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại l Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top