Bước sóng là

Bài toán
Trên một sợi dây dài có sóng dừng với biên độ tại bụng là 2cm, có hai điểm A và B cách nhau 10cm với A và B đều là bụng. Trên đoạn AB có 20 điểm dao động với biên độ là $\sqrt{2}$cm. Bước sóng là
 
Trên một sợi dây dài có sóng dừng với biên độ tại bụng là 2cm, có hai điểm A và B cách nhau 10cm với A và B đều là bụng. Trên đoạn AB có 20 điểm dao động với biên độ là $\sqrt{2}$cm. Bước sóng là
A, B bụng $\Rightarrow$ $10=k\dfrac{\lambda}{2}$
Cứ giữa 2 bụng liên tiếp có 2 điểm dao động biên độ $\sqrt{2} \Rightarrow$ 20 điểm thì k=10
Vậy $\lambda=2cm$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
DcPhan Bước sóng dài nhất của âm là?? Bài tập Sóng cơ 2
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
C Bước sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Bước sóng lan truyền trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng v và bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
H Bước sóng của sợi dây là: Bài tập Sóng cơ 5
huynhcashin Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Bước sóng dài nhất của âm là: Bài tập Sóng cơ 2
Iukk Bước sóng của sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
T Bước sóng là bao nhiêu khi khoảng cách giữa M và nút gần nhất là 6cm? Bài tập Sóng cơ 4
HuyGooner Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 2
K Sóng truyền trên dây có bước sóng là Bài tập Sóng cơ 20
ShiroPin Bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 5
L Khi tần số truyền sóng trên dây là 20 Hz thì bước sóng là Bài tập Sóng cơ 1
lam_vuong Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 10
NTH 52 Bước sóng của sóng trên không thể là? Bài tập Sóng cơ 2
H Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là: Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của sống âm truyền trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
tam01235 Bước sóng trên dây có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Tìm bước sóng $\lambda $ Bài tập Sóng cơ 5
chinhanh9 Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng? Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
T Tính bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Tũn Hai bước sóng cộng hưởng Bài tập Sóng cơ 2
princesad1o2 Tính bước sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 20
Heavenpostman Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng cơ 1
H Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
tisdadu Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó tăng, giảm thế nào? Bài tập Sóng cơ 2
L Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
D Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
H Bước sóng có giá trị bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
lvcat Tìm biên độ tại bụng sóng và bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định bước sóng của sợi dây trong sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top