Tỉ số cường độ dòng điện qua ${{L}_{2}}$ và cường độ dòng điện qua ${{L}_{1}}$ là

Bài toán
Xét hai mạch dao động lí tưởng ${{L}_{1}}{{C}_{1}};{{L}_{2}}{{C}_{2}}$ với ${{C}_{1}}={{C}_{2}};{{L}_{1}}=4{{L}_{2}}$ . Thời điểm ban đầu điện tích trên các bản tụ của hai mạch đều có giá trị cực đại ${{Q}_{0}}$ . Tại thời điểm điện tích trên tụ ${{C}_{1}}$ có giá trị ${{q}_{1}}=\dfrac{{{Q}_{0}}}{\sqrt{2}}$ lần đầu tiên thì tỉ số cường độ dòng điện qua ${{L}_{2}}$ và cường độ dòng điện qua ${{L}_{1}}$ là

A. $\sqrt{2}$

B. $1$

C. $2\sqrt{2}$

D. $2$
 
Bài toán
Xét hai mạch dao động lí tưởng ${{L}_{1}}{{C}_{1}};{{L}_{2}}{{C}_{2}}$ với ${{C}_{1}}={{C}_{2}};{{L}_{1}}=4{{L}_{2}}$ . Thời điểm ban đầu điện tích trên các bản tụ của hai mạch đều có giá trị cực đại ${{Q}_{0}}$ . Tại thời điểm điện tích trên tụ ${{C}_{1}}$ có giá trị ${{q}_{1}}=\dfrac{{{Q}_{0}}}{\sqrt{2}}$ lần đầu tiên thì tỉ số cường độ dòng điện qua ${{L}_{2}}$ và cường độ dòng điện qua ${{L}_{1}}$ là

A. $\sqrt{2}$

B. $1$

C. $2\sqrt{2}$

$$I_{2}=2I_{1}$$
Mà $$T_{2}=2T_{1}$$
Lúc $$i_{1}=\dfrac{I_{1}}{\sqrt{2}}$$
Thì $$i_{2}=I_{2}$$
$\Rightarrow$ $$\dfrac{i_{1}}{i_{2}}=2\sqrt{2}$$
C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
banana257 Tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
T Tỉ số giữa hai góc xoay α2 và α1 là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất sóng đến được mặt đất là??? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
please help Tỉ số $\frac{\Delta t}{T}$ ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
M Tỉ số điện tích $\frac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
091031103 Tỉ số giữa độ lớn hai điện tích trên hai tụ ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
inconsolable Tỉ số năng lượng từ trường trong 2 mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Tỉ số thời gian từ lúc ghép đến khi năng lượng từ trường bằng 3 lần năng lượng điện trường trong hai Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ShiroPin Tỉ số giữa $\dfrac{U_o}{\xi}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
S Tính tỉ số $\dfrac{U_{o}}{\varepsilon }$? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
nhok_ctqh Tỉ số thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Tỉ số $\dfrac{U_{o}^{''}}{U_{o}}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 16
lvcat Tìm tỉ số thời gian dao động và chu kì dao động trong mạch tắt dần Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
T Tỉ số hiệu điện thế của mạch $LC$ trong hai trường hợp. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
P Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
manhktnd98 Số electron dư tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
hoankuty Khi xe máy đi ra xa trạm cảnh sát giao thông thì tần số thu được là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 9
khanhtrinh97 Công thức tỷ lệ với luỹ thừa bậc 4 tần số Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện với tần số góc là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Huy Nguyễn Xác định tần số của âm thanh được sóng mang đi Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
T Giá trị nhỏ nhất của tần số dao động ở hai mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
datanhlg Tần số dao động riêng của mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
xuongrongnt Tần số của nam châm hút dây thép gần nó là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
BackSpace Tần số dao động điện từ của mạch. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Kiii Xác định tần số dao động của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
huyphuongars Nếu tần số trong mạch là $f = 2f_1$ thì cảm kháng bằng bao nhiêu lần dung kháng Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
vat_ly_oi Tính tần số cộng hưởng và biên độ của cường độ dòng điện trong mạch? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
H Hỏi hằng số điện môi giữa hai bản là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
HuyGooner Tìm tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
Heavenpostman Năng lượng điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số ..? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
JDieen XNguyeen Số dao động toàn phần là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
L Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm $L_{3}=8L_{1}+7L_{2}$ thì tần số dao động riêng của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Tần số của dao động điện từ do mạch này phát ra là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Khi điện dung của tụ có giá trị bằng $\sqrt{C_{1}C_{2}}$ thì tần số dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
I Khi mắc tụ C với cuộn cảm có độ tự cảm $L_3$ thì tần số dao động riêng của mạch bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Tần số f của nguồn âm có giá trị thoả mãn Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
D Tần số dao động riêng của mạch thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tần số của mạch dao động của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lvcat Tìm bước sóng khi nhúng tụ vào điện môi có hằng số điện môi băng 2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
rainmeteror Tần số góc $\omega$ của dòng điện trong mạch ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Tần số dao động của mạch sẽ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tần số góc dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
N Tần số dao động của năng lượng điện trường là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Follow_thedreams Hệ số công suất của đoạn mạch $AB$ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NTH 52 Mạch có tần số dao động là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top