Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn

Bài toán
Hạt nhân mẹ Ra đứng yên biến đổi thành một hạt $\alpha$ và một hạt nhân con Rn. Biết $m_{Ra}$ = 225,977 u; $m_{Rn}$ = 221,970 u; $m_{\alpha}$ = 4,0015 u.
Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn
A. $K_{\alpha}$ = 0,09 MeV; $K_{Rn}$= 5,03 MeV
B. $K_{\alpha}$ = 30303 MeV; $K_{Rn}$= 540.$10^{29}$ MeV
C. $K_{\alpha}$ = 5,03 MeV; $K_{Rn}$= 0,09MeV
D. $K_{\alpha}$ = 503 MeV; $K_{Rn}$= 90MeV
 
Bài toán
Hạt nhân mẹ Ra đứng yên biến đổi thành một hạt $\alpha$ và một hạt nhân con Rn. Biết $m_{Ra}$ = 225,977 u; $m_{Rn}$ = 221,970 u; $m_{\alpha}$ = 4,0015 u.
Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn
A. $K_{\alpha}$ = 0,09 MeV; $K_{Rn}$= 5,03 MeV
B. $K_{\alpha}$ = 30303 MeV; $K_{Rn}$= 540.$10^{29}$ MeV
C. $K_{\alpha}$ = 5,03 MeV; $K_{Rn}$= 0,09MeV
D. $K_{\alpha}$ = 503 MeV; $K_{Rn}$= 90MeV
Lời giải

Ta có: $\Delta _{E}=\left(mRa-m\alpha -mRn\right)931,5=5,12325\left(MeV\right)$
$$\Rightarrow K_{Rn}+K_{\alpha }=\Delta _{E}=5,12325$$
Do ban đầu hạt nhân Ra đứng yên, nên động lượng của nó, $P_{Ra}=\sqrt{2m_{Ra}K_{Ra}}=0$
Theo bảo toàn vectơ động lượng:
$$\overrightarrow{P}_{Ra}=\overrightarrow{P}_{Rn}+\overrightarrow{P}_{\alpha }=0$$
$$\Rightarrow K_{Rn}m_{Rn}=K_\alpha m\alpha \leftrightarrow 221,97K_{Rn}=4,0015K_\alpha $$
Vậy: $
\left\{\begin{matrix}
K_{Rn}=0,09\left(MeV\right) & & \\
K_\alpha =5,03\left(MeV\right) & &
\end{matrix}\right.$
Đáp án C. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính động năng hạt? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
luxubuhl Tính động năng của hạt nhân X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
B Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tính góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đậu Hoàng Anh Tính số lần nơtron va chạm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Double H Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính tuổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
Văn Long Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Tính tỉ số k của 2 chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính năng lượng phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Văn Long Tính tuổi của mẫu thiên thạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
O Tính công suất tiêu thụ của nhà máy điện Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
3 Tính tần số bức xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân oxi? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tính tuổi của sinh vật cổ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Dark_Angel Tính giá trị góc $\varphi $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Enzan Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1 phút Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
N Tính số hạt nhân còn lại và số hạt nhân đã phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
huynhcashin Tính $\alpha$ gốc hợp bởi 2 hạt nhân X giống nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
minhdoan Tính bước sóng của bức xạ $\gamma$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
huynhcashin Tính thời gian để B đạt giá trị lớn nhất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ShiroPin Tính thời gian chiếu xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
To_Be_The_Best Tính số hạt $Mg$ tạo thành trong giờ thứ 10 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Tính vận tốc của hạt \alpha Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
T Tính năng lượng tỏa ra khi cho 10 g Po phân ra hết là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
To_Be_The_Best Tính $cos\varphi$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ferollsan Hãy tính tuổi của cục nham thạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 8
lvcat Tính năng lượng kích thích $_{7}^{14}\textrm{N}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
H Tính vận tốc v của nguyên tử hiđrô Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
triminhdovip137 Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
H Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ShiroPin Tính thời gian để lượng chất phóng xạ thay đổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
thehiep Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ $100$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính tuổi của một tượng gổ cổ biết rằng lượng chất phóng xạ C14 phóng xạ $\beta ^{-}$ hiện nay của t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Tính tuổi của mẫu gỗ cổ đại? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của các hạt nhân nguyên tử? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính tỉ lệ giữa hạt còn lại và hạt tạo thành Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Hải Quân Động năng của hạt α bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
C Động năng hạt proton Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top