Tìm bán kính lớn nhất trên bề mặt anot

Bài toán
Catot của tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện là $\lambda_{0}$=0,6$\mu$m. Chiếu vào catot ánh sáng có bước sóng $\lambda$=0,5$\mu$m. Anot cũng lầ tấm kim loại phẳng cách catot 1cm. Giữa cũng có một hiệu điện thế 10V. Tìm bán kính lớn nhất trên bề mặt anot có quang e đập tới
A. 4,06mm
B. 8,1mm
C. 6,2cm
D. 4,06cm
 
Bài toán
Catot của tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện là $\lambda_{0}$=0,6$\mu$m. Chiếu vào catot ánh sáng có bước sóng $\lambda$=0,5$\mu$m. Anot cũng lầ tấm kim loại phẳng cách catot 1cm. Giữa cũng có một hiệu điện thế 10V. Tìm bán kính lớn nhất trên bề mặt anot có quang e đập tới
A. 4,06mm
B. 8,1mm
C. 6,2cm
D. 4,06cm
Lời giải
Bài toán này giống như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ném ngang từ độ cao 1cm xuống đất với giả trọng lực là lực điện F = eE=eU/d. Vận tốc ban đầu là $v_{max}$. Và tìm R là tìm tầm xa
 
Lời giải
Bài toán này giống như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ném ngang từ độ cao 1cm xuống đất với giả trọng lực là lực điện F = eE=eU/d. Vận tốc ban đầu là $v_{max}$. Và tìm R là tìm tầm xa
Lời giải

$\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{hc}{\lambda_0}+\dfrac{1}{2}.m.v^2_{max}$ $\Rightarrow$ $v_{max}=381581,4403 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Theo trục ox: x = $v_{max}$. T (1)
oY: y = $\dfrac{1}{2}.a.t^2$ = $\dfrac{1}{2}.\dfrac{eU}{md}.t^2$ (2)
khi e đến bản dương thì y = d $\Rightarrow$ t = $\sqrt{\dfrac{2m}{eU}}.d$ thế vào 1
x = R = $v_{max}$.$\sqrt{\dfrac{2m}{eU}}.d$ Thay số vào tìm được 0,4069 cm =4,069 mm. Đáp án A
 

Quảng cáo

Top