Hỏi các giá trị $r_{1},r_{2},c_{1},c_{2}$ phải thỏa ãn điều kiện nào

Bài toán
Đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm hai điện trở và hai tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự $R_{1},C_{1},R_{2},C_{2}$. Điểm N nằm trên mạch điện, nằm giữa tụ $C_{1}$ và điện trở $R_{2}$. Gọi $U_{AN},U_{NB},U_{AB}$ lần lượt là điện áp hiệu dụng hai đầu các đoạn mạch AN, NB và AB. Hỏi các giá trị $R_{1},R_{2},C_{1},C_{2}$ phải thỏa ãn điều kiện nào dưới đây để khi có dòng điện xoay chiều trong mạch thì $U_{AN}+U_{NB}=U_{AB}$
A. $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{C_{1}}{C_{2}}$
B. $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{C_{2}}{C_{1}}$
C. $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{C_{1}}{C_{1}+C_{2}}$
D. $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{C_{1}+C_{2}}{C_{2}}$
 
Bài toán
Đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm hai điện trở và hai tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự $R_{1},C_{1},R_{2},C_{2}$. Điểm N nằm trên mạch điện, nằm giữa tụ $C_{1}$ và điện trở $R_{2}$. Gọi $U_{AN},U_{NB},U_{AB}$ lần lượt là điện áp hiệu dụng hai đầu các đoạn mạch AN, NB và AB. Hỏi các giá trị $R_{1},R_{2},C_{1},C_{2}$ phải thỏa ãn điều kiện nào dưới đây để khi có dòng điện xoay chiều trong mạch thì $U_{AN}+U_{NB}=U_{AB}$
A. $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{C_{1}}{C_{2}}$
B. $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{C_{2}}{C_{1}}$
C. $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{C_{1}}{C_{1}+C_{2}}$
D. $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{C_{1}+C_{2}}{C_{2}}$
Bài này vẽ giản đồ ra sẽ thấy: Để $U_{AN}+U_{NB}=U_{AB}$ thì $\vec{U_{AN}}=k\vec{U_{NB}}$
Vẽ giản đồ ra ta sẽ thấy $\vec{U_{AN}}=\left(R_{1};-Z_{C_{1}}\right)$
$\vec{U_{NB}}=\left(R_{2};-Z_{C_{2}}\right)$
Suy ra để hai vectơ đó cùng phương thì $\dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{Z_{C_{1}}}{Z_{C_{2}}}$
$\Leftrightarrow \dfrac{R_{1}}{R_{2}}=\dfrac{C_{2}}{C_{1}}$
Chọn B.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top