Bước sóng của sợi dây là:

Bài toán
Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O, M, N, P sao
cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M, N thuộc đoạn OP) . Khoảng thời gian giữa 2 lần liên
tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M, N lần lượt là $\dfrac{1}{20}$ và $\dfrac{1}{15}$s.
Biết khoảng cách giữa 2 điểm M, N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là:
A. 5.6cm
B. 4.8 cm
C. 1.2cm
D. 2.4cm
 
Bài toán
Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O, M, N, P sao
cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M, N thuộc đoạn OP) . Khoảng thời gian giữa 2 lần liên
tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M, N lần lượt là $\dfrac{1}{20}$ và $\dfrac{1}{15}$s.
Biết khoảng cách giữa 2 điểm M, N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là:
A. 5.6cm
B. 4.8 cm
C. 1.2cm
D. 2.4cm
capture9.GIF
Lời giải

Góc MOA và NOA biểu diễn ''độ lệch pha biên độ'' của M; N với điểm bụng bụng gần nó nhât. Gọi d là khoảng cách từ 1 điểm đến điểm bụng gần nó nhất khi đó độ lệch pha biên độ được tính.
$$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }$$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra:
$$
\left\{\begin{matrix}
\dfrac{1}{20}\left(s\right)=\dfrac{T}{4} & & \\
\dfrac{1}{15}\left(s\right)=\dfrac{T}{3} & &
\end{matrix}\right.\leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
\angle -MOM=\dfrac{2\pi }{4}=\dfrac{\pi }{2} & & \\
\angle -NON=\dfrac{2\pi }{3} & &
\end{matrix}\right.$$
$$
\rightarrow \left\{\begin{matrix}
MOA=\dfrac{\pi }{4} & & \\
NOA=\dfrac{\pi }{6} & &
\end{matrix}\right.\leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
2\pi \dfrac{MP}{\lambda }=\dfrac{\pi }{4} & & \\
2\pi \dfrac{NP}{\lambda }=\dfrac{\pi }{6} & &
\end{matrix}\right.\leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
MP=\dfrac{\lambda }{8} & & \\
NP=\dfrac{\lambda }{12} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow \dfrac{\lambda }{8}-\dfrac{\lambda }{12}=0,2\leftrightarrow \lambda =4,8\left(cm\right)$$
Đáp án B.
Nếu khó hiểu mong bạn thông cảm. Hi :)
 
Lời giải

Góc MOA và NOA biểu diễn ''độ lệch pha biên độ'' của M;N với điểm bụng bụng gần nó nhât. Gọi d là khoảng cách từ 1 điểm đến điểm bụng gần nó nhất khi đó độ lệch pha biên độ được tính.
$$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }$$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra:
$$
\left\{\begin{matrix}
\dfrac{1}{20}\left(s\right)=\dfrac{T}{4} & & \\
\dfrac{1}{15}\left(s\right)=\dfrac{T}{3} & &
\end{matrix}\right.\leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
\angle -MOM=\dfrac{2\pi }{4}=\dfrac{\pi }{2} & & \\
\angle -NON=\dfrac{2\pi }{3} & &
\end{matrix}\right.$$
$$
\rightarrow \left\{\begin{matrix}
MOA=\dfrac{\pi }{4} & & \\
NOA=\dfrac{\pi }{6} & &
\end{matrix}\right.\leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
2\pi \dfrac{MP}{\lambda }=\dfrac{\pi }{4} & & \\
2\pi \dfrac{NP}{\lambda }=\dfrac{\pi }{6} & &
\end{matrix}\right.\leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
MP=\dfrac{\lambda }{8} & & \\
NP=\dfrac{\lambda }{12} & &
\end{matrix}\right.$$
$$\Rightarrow \dfrac{\lambda }{8}-\dfrac{\lambda }{12}=0,2\leftrightarrow \lambda =4,8\left(cm\right)$$
Đáp án B.
Nếu khó hiểu mong bạn thông cảm. Hi :)
Vậy phải theo thứ tự O, N, M, P chứ c nhỉ.
 
Đúng mà M xa P hơn, nên nó gần O hơn :)
M gần P hơn chứ, vì thời gian M đến M' là $\dfrac{1}{20} < \dfrac{1}{15}$ là thời gian N đến N' mà. Trên hình cậu vẽ thì phải coi O là bụng (tức là điểm P) còn A hoặc -A là điểm nút, tức theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra là điểm O. Nhìn hình cũng thấy M sau N mà :(.
 
M gần P hơn chứ, vì thời gian M đến M' là $\dfrac{1}{20} < \dfrac{1}{15}$ là thời gian N đến N' mà. Trên hình cậu vẽ thì phải coi O là bụng (tức là điểm P) còn A hoặc -A là điểm nút, tức theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra là điểm O. Nhìn hình cũng thấy M sau N mà :(.
Thời gian đi từ m đếm m' ít hơn nên m nằm gần o hơn. Đúng rồi mà b.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
DcPhan Bước sóng dài nhất của âm là?? Bài tập Sóng cơ 2
datdaddy98 Bước sóng của sợi dây là Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng của sống âm truyền trong không khí bằng Bài tập Sóng cơ 0
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Bước sóng của âm đó khi truyền trong chất rắn bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
chinhanh9 Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng? Bài tập Sóng cơ 1
T Tần số và bước sóng trong không khí của âm phát ra? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Bước sóng dài nhất của âm là: Bài tập Sóng cơ 2
Iukk Bước sóng của sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
tisdadu Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó tăng, giảm thế nào? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Bước sóng của sóng trên không thể là? Bài tập Sóng cơ 2
H Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là: Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định bước sóng của sợi dây trong sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
U Tính bước sóng của sợi dây có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 6
T Xác định bước sóng của sợi dây. Bài tập Sóng cơ 1
Lê Quang Hưng Bước sóng có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Bước sóng $\lambda $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 0
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
C Bước sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Bước sóng lan truyền trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng v và bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 2
tam01235 Bước sóng trên dây có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Tìm bước sóng $\lambda $ Bài tập Sóng cơ 5
huynhcashin Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Tính bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Tũn Hai bước sóng cộng hưởng Bài tập Sóng cơ 2
princesad1o2 Tính bước sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 20
Heavenpostman Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì : Bài tập Sóng cơ 1
H Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
T Bước sóng là bao nhiêu khi khoảng cách giữa M và nút gần nhất là 6cm? Bài tập Sóng cơ 4
HuyGooner Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 2
K Sóng truyền trên dây có bước sóng là Bài tập Sóng cơ 20
ShiroPin Bước sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 5
L Khi tần số truyền sóng trên dây là 20 Hz thì bước sóng là Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Bước sóng là Bài tập Sóng cơ 10
D Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 2
H Bước sóng có giá trị bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top