C biến thiên Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là:

Bài toán
Một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều U không đổi. F không đổi, Khi $C=C_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện và 2 đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng U, cường độ dòng điện khi đó là $i_1=2\sqrt{6}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{\pi}{4}\right)}A$. Khi $C=C_2$ thì điện áp giữa 2 bản tụ đạt max. Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là:
A. $i_2=2\sqrt{2}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{5\pi}{12}\right)}A$
B. $i_2=2\sqrt{2}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)}A$
C. $i_2=2\sqrt{3}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{5\pi}{12}\right)}A$
D. $i_2=2\sqrt{3}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)}A$
 
Bài toán
Một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều U không đổi. F không đổi, Khi $C=C_1$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu tụ điện và 2 đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng U, cường độ dòng điện khi đó là $i_1=2\sqrt{6}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{\pi}{4}\right)}A$. Khi $C=C_2$ thì điện áp giữa 2 bản tụ đạt max. Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là:
A. $i_2=2\sqrt{2}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{5\pi}{12}\right)}A$
B. $i_2=2\sqrt{2}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)}A$
C. $i_2=2\sqrt{3}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{5\pi}{12}\right)}A$
D. $i_2=2\sqrt{3}\cos{\left(100\pi t+\dfrac{\pi}{3}\right)}A$
Lời giải :$C=C_1$ :
$$\alpha_1=30^o$$
$C=C_2$ :
$$\alpha_2=90^o-30^o=60^o$$
$$\Rightarrow \Delta \varphi_{U1}=\dfrac{\pi}{6},\Delta \varphi_2=\dfrac{\pi}{3}$$
$\Rightarrow \varphi_{I2}= \dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{5 \pi}{12}$
Mặt khác :
$$Z_1 \cos \dfrac{\pi}{6}=Z_2 \cos \dfrac{\pi}{3}$$
$$\Rightarrow \dfrac{Z_2}{Z_1}=\dfrac{I_1}{I_2}=\sqrt{3}$$
$$\Rightarrow I_2= \dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{2}$$
Đáp án A.
 
Lời giải :$C=C_1$ :
$$ \alpha_1=30^o $$
$C=C_2$ :
$$ \alpha_2=90^o-30^o=60^o $$
$$ \Rightarrow \Delta \varphi_{U1}=\dfrac{\pi}{6},\Delta \varphi_2=\dfrac{\pi}{3} $$
$\Rightarrow \varphi_{I2}= \dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{5 \pi}{12}$
Mặt khác :
$$ Z_1 \cos \dfrac{\pi}{6}=Z_2 \cos \dfrac{\pi}{3} $$
$$ \Rightarrow \dfrac{Z_2}{Z_1}=\dfrac{I_1}{I_2}=\sqrt{3} $$
$$ \Rightarrow I_2= \dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{2} $$
Đáp án A.
Tại sao $\alpha _1= 30^{o}$ vậy ạ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
T MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
gabpaw Cường độ dòng điện qua cuộn cảm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
doanannguyen Cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ 2 là Bài tập Điện xoay chiều 5
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động cơ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Cường độ cực đại của dòng điện qua động cơ là? Bài tập Điện xoay chiều 11
T Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của mỗi pha của động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
GS.Xoăn Tức thời Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
dhdhn Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện này là. Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
boyvodanh97 Tính cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
V Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 2
X Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
T Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 3
Huy Nguyễn MBA Cường độ dòng điện chay trong cuộn sơ cấp có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
O Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Nắng R biến thiên Độ lệch pha nhỏ nhất giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch. Bài tập Điện xoay chiều 5
O Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top